หลักฐานทางคลินิกล่าสุดที่นําเสนอใน Wound WeekTM 2023 ของ APWCA แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ทางคลินิกอย่างมีนัยสําคัญและใหม่ของแพลตฟอร์มการถ่ายภาพจุดบริการของ MolecuLight

6 บทความวิจัยและการนําเสนอผลงา...