MAVEK และ SAP ร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพการสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 5 เกี่ยวกับอุตสาหกรรมชิปกึ่งตัวนําระดับโลก

ฮ่องกง, ฮ่องกงเขตบริหารพิเศษ 17 ก.ย. 2566  – MAVEK ธนาคารลงทุนที่เชี่ยวชาญในธุรกรรมข้ามพรมแดน เป็นเจ้าภาพการสัมมนาออนไลน์ระดับโลกครั้งสุดท้ายร่วมกับ SAP บริษัทซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป การสัมมนาออนไลน์ชุดนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 5 แล้ว มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมชิปกึ่งตัวนําระดับโลก ซึ่งเป็นภาคส่วนสําคัญในโลกยุคปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

ในชุดก่อนหน้านี้ งานดังกล่าวได้รวบรวมบุคคลสําคัญจากอุตสาหกรรมชิประดับโลก รวมถึงนักการเมือง ผู้กําหนดนโยบาย ที่ปรึกษา และนักวิเคราะห์ชั้นนํา วัตถุประสงค์คือเพื่ออภิปรายและวิเคราะห์มุมมองที่สําคัญของภูมิทัศน์ชิปกึ่งตัวนําอย่างรอบด้าน ทําให้ชุดสัมมนานี้เป็นเหตุการณ์หลักในอุตสาหกรรม

การสัมมนาในอดีตได้เชิญวิทยากรที่มีอิทธิพลมาแบ่งปันมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมและความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมกับพลวัตทางการเมือง บุคคลสําคัญ เช่น ประธานคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาในอดีต Paula Stern, ที่ปรึกษาทําเนียบขาว Clyde Prestowitz, วุฒิสมาชิก Masahisa Sato จากญี่ปุ่น, สมาชิกสภานิติบัญญัติ Yang, Hyang-ja จากเกาหลีใต้ และรัฐมนตรี John Deng จากไต้หวัน ได้ให้มุมมองที่มีค่าต่อผู้ฟังระดับบริหารทั่วโลก

ชุดสัมมนานี้มีผู้ชมจากผู้บริหารกว่า 400 บริษัทชิประดับโลกและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญและอิทธิพลของมันในอุตสาหกรรม

คาดว่าการสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 5 จะเป็นการสรุปข้อค้นพบที่สําคัญ การพัฒนา และแนวโน้มที่มีอิทธิพลอย่างมากต่ออุตสาหกรรมชิปกึ่งตัวนําระดับโลกในช่วงปีที่ผ่านมา

James Khoo หุ้นส่วนของ MAVEK ได้เน้นย้ําถึงความสําคัญที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีชิปกึ่งตัวนําในภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน มันชัดเจนว่าเทคโนโลยีชิปกึ่งตัวนําเป็นปัจจัยสําคัญในกิจการระหว่างประเทศในปัจจุบัน และชุดสัมมนาร่วมกันนี้มีบทบาทสําคัญในการเข้าใจและนําผลกระทบของมันไปใช้

การสัมมนาออนไลน์ MAVEK-SAP Global Chip Webinar Series ครั้งที่ 5 นี้สัญญาว่าจะนําเสนอมุมมองลึกซึ้งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชิปกึ่งตัวนํา ความท้าทาย และแนวโน้มในอนาคต งานนี้มีเป้าหมายในการรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ นวัตกรรม และความเข้าใจระดับโลก

เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาและติดตามรายละเอียดกิจกรรม โปรดเยี่ยมชม www.mavekinc.com/rsvp

สําหรับการสอบถามจากสื่อ โปรดติดต่อ:

Peter Chiang

ผู้ช่วย

Peter@pmavek.com

ติดต่อสื่อ

MAVEK

peter@pmavek.com

http://www.mavekinc.com

แหล่งที่มา : MAVEK