Powerbridge Technologies Co., Ltd. ประกาศการรวมหุ้น

84 1 Powerbridge Technologies Co., Ltd. Announces Share Consolidation

จูไห่ ประเทศจีน, 21 กันยายน 2566 – Powerbridge Technologies Co., Ltd. (บริษัท) (NASDAQ: PBTS) ประกาศในวันนี้ว่าจะทําการรวมหุ้นสามัญของบริษัทในอัตราส่วน 1 ต่อ 8 มีผลบังคับใช้เมื่อเวลา 5.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 21 กันยายน 2566 (การรวมหุ้น) คาดว่าหุ้นสามัญของบริษัทจะเริ่มซื้อขายในฐานะหลังการรวมหุ้น ณ เปิดตลาดเช้าของวันที่ 22 กันยายน 2566 เมื่อเปิดตลาดในวันที่ 22 กันยายน 2566 หุ้นสามัญของบริษัทจะยังคงซื้อขายต่อไปที่ตลาดหลักทรัพย์แนสแดก ใต้สัญลักษณ์ “PBTS” พร้อมรหัส CUSIP ใหม่ G72007126

ผลจากการรวมหุ้น ทุก ๆ 8 หุ้นสามัญของบริษัทจะถูกรวมเข้าด้วยกันเป็น 1 หุ้นสามัญ การรวมหุ้นนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิใด ๆ ของหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีหุ้นส่วนที่ออกมาเกี่ยวกับการรวมหุ้น หุ้นส่วนเศษสตางค์ทั้งหมดจะถูกไถ่ถอนด้วยเงินสดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นส่วนเศษสตางค์นั้น ซึ่งอิงจากราคาปิดของหุ้นสามัญในฐานหลังการรวมหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แนสแดกในวันซื้อขายหุ้นสามัญครั้งแรกหลังการรวมหุ้น

เกี่ยวกับ Powerbridge Technologies

Powerbridge Technologies Co., Ltd. (Nasdaq: PBTS) เป็นผู้ให้บริการโซลูชันและบริการเทคโนโลยีข้ามหลายอุตสาหกรรม บริษัทดําเนินธุรกิจ 4 ส่วน ได้แก่ แพลตฟอร์มและบริการดิจิทัลการค้าโลก โซลูชันเทคโนโลยีการเกษตรและธุรกิจเกษตร โซลูชันพลังงานทดแทนแบบบูรณาการและธุรกิจเกษตร และการค้าอุปกรณ์คริปโตและการขุดคริปโต

การแถลงข่าวปลอดภัย

การแถลงข่าวนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามคําจํากัดความของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงข้อความเกี่ยวกับแผนการ เป้าหมาย กลยุทธ์ เหตุการณ์ในอนาคต หรือผลการดําเนินงาน และข้อสมมติฐานพื้นฐานหรือข้อสมมติฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ข้างต้นและความเสี่ยงอื่นๆ ที่ระบุไว้ในรายงานที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ลงทุนควรระมัดระวังในการพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ในการแถลงข่าวนี้ ปัจจัยเพิ่มเติมถูกหารือในเอกสารยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งสามารถเข้าชมได้ที่ www.sec.gov บริษัทไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบันเพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในการแถลงข่าวนี้

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
Powerbridge Technologies Co., Ltd.
อีเมล: ir@powerbridge.com
เว็บไซต์: www.powerbridge.com/ir/

แหล่งที่มา Powerbridge Technologies Co., Ltd.