NOVA NET LEASE REIT ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญประจําปีของผู้ถือหน่วยทรัสต์

/ไม่สําหรับการเผยแพร่สู่บริการข่าวสารของสหรัฐฯ หรือการเผยแพร่ใน สหรัฐอเมริกา/

โตรอนโต, 14 ก.ย. 2566 /CNW/ – Nova Net Lease REIT (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “REIT“) (CSE: NNL.U) (OTCQB: NNLRF) ซึ่งเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นการนําเสนอทางเลือกการจัดหาเงินทุนที่น่าดึงดูดใจให้กับผู้ประกอบการกัญชาที่มีคุณภาพในสหรัฐอเมริกา และผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงต่ําให้กับนักลงทุนในโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพทางภาษี ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญประจําปีของผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 (“การประชุม“)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดทําขึ้นเพื่อการประชุมได้รับเลือกเป็นทรัสตีของ REIT REIT ได้รับคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

คะแนนเสียงเห็นด้วย

% ของคะแนนเสียง

เห็นด้วย

คะแนนเสียง

งดออกเสียง

% ของคะแนนเสียง

งดออกเสียง

Katie Barthmaier

2,265,783

98.69 %

30,000

1.31 %

Patrick Burke

2,265,783

98.69 %

30,000

1.31 %

Steve Dawson

2,265,783

98.69 %

30,000

1.31 %

Edward Lowenthal

2,265,783

98.69 %

30,000

1.31 %

Andrew Oppenheim

2,295,783

100.00 %

0

0.00 %

Andrew Shapack

2,265,783

98.69 %

30,000

1.31 %

Rick Turner

2,265,783

98.69 %

30,000

1.31 %

นอกจากนี้ REIT รายงานว่าการแต่งตั้ง MNP LLP ให้เป็นผู้สอบบัญชีของ REIT สําหรับปีงบประมาณ 2566 ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสีย