Neptune Wellness Solutions Inc. ประกาศการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญสหรัฐอเมริกา 4.5 ล้านดอลลาร์

42 3 Neptune Wellness Solutions Inc. Announces Pricing of US$4.5 Million Public Offering

ลาวาล, QC และ จูปิเตอร์, ฟลอริดา, 21 ก.ย. 2566 – Neptune Wellness Solutions Inc. (“Neptune” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: NEPT) บริษัทสินค้าบริโภคแบบบรรจุภัณฑ์ที่มุ่งเน้นแบรนด์วิถีชีวิตที่ยั่งยืน มีพื้นฐานจากพืช และมีจุดประสงค์เฉพาะ วันนี้ได้ประกาศการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญจํานวน 1,800,000 หุ้น (หรือหุ้นสามัญเทียบเท่าแทนหุ้นเหล่านั้น) และใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญรวมสูงสุด 1,800,000 หุ้น ในราคาเสนอขายรวมกันหุ้นละ 2.50 ดอลลาร์สหรัฐ ทําให้ได้รับเงินประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใบสําคัญแสดงสิทธิมีราคาใช้สิทธิ 2.50 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหุ้น สามารถใช้สิทธิได้ทันทีหลังออก และจะหมดอายุ 5 ปีหลังวันออก


Neptune Wellness Logo (CNW Group/Neptune Wellness Solutions Inc.)

คาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 26 กันยายน 2566 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดการเสนอขายตามปกติ บริษัทวางแผนที่จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายสําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงการชําระบัญชีเจ้าหนี้ที่ค้างชําระให้กับผู้ผลิต

ในการเสนอขายครั้งนี้ บริษัทได้ตกลงว่าใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจํานวนรวมสูงสุด 478,132 หุ้นที่ออกไปก่อนหน้านี้ในเดือน ตุลาคม 2563, กุมภาพันธ์ 2564, มีนาคม 2565, มิถุนายน 2565, ตุลาคม 2565 และ พฤษภาคม 2566 มีราคาใช้สิทธิอยู่ระหว่าง 13.20 ถึง 3,150 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหุ้น มีกําหนดหมดอายุระหว่าง 22 ตุลาคม 2568 ถึง 23 มิถุนายน 2572 จะถูกแก้ไขให้มีผลบังคับใช้เมื่อปิดการเสนอขาย โดยลดราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เกี่ยวข้องเป็น 2.50 ดอลลาร์สหรัฐ มีกําหนดหมดอายุ 5 ปีหลังปิดการเสนอขาย โดยใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจํานวนสูงสุด 24,320 หุ้นจะหมดอายุในวันที่ 23 มิถุนายน 2572

A.G.P./Alliance Global Partners ทําหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจําหน่ายเพียงรายเดียวสําหรับการเสนอขายครั้งนี้

แบบฟอร์ม S-1 ฉบับปรับปรุง (เลขที่ 333-273545) (“แบบฟอร์ม S-1”) ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 กันยายน 2566 การเสนอขายดําเนินการเฉพาะโดยผ่านเอกสารสรุปข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีผลบังคับใช้ สําเนาของเอกสารสรุปข้อมูลเบื้องต้นและเมื่อมีการเผยแพร่ สําเนาของเอกสารสรุปข้อมูลฉบับสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย อาจขอได้จากเว็บไซต์ของ SEC ที่ http://www.sec.gov สําเนาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารสรุปข้อมูลฉบับสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เมื่อมีการเผยแพร่ สามารถขอได้จาก A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, นิวยอร์ก, NY 10022, หรือโทรศัพท์ (212) 624-2060, หรืออีเมล prospectus@allianceg.com

ข่าวประชา