EMINENT ประกาศการอัพเดตเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเอกชนและการชําระหนี้

การทําเหมือง 52 กองของก้อนทองคําหรือแร่ทองคําบนพื้นหลังสีดํา อัญมณีหรือก้อนหินทองคํา t20 pRypKj @pookpik EMINENT ANNOUNCES UPDATE TO PRIVATE PLACEMENT AND DEBT SETTLEMENT

วันคูเวอร์, บริติชโคลัมเบีย, 15 ก.ย. 2566 /CNW/ – Eminent Gold Corp. (“Eminent” หรือ “บริษัท“) (TSXV: EMNT) (OTCQB: EMGDF) ประกาศว่าบริษัทคาดว่าจะปิดการระดมทุนแบบไพรเวทเพลซเมนต์และการปรับปรุงหนี้รอบสุดท้ายภายในวันที่ 29 กันยายน 2566

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระดมทุนแบบไพรเวทเพลซเมนต์และการปรับปรุงหนี้ โปรดดูข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 และ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ยื่นภายใต้โปรไฟล์ของบริษัทบน SEDAR ที่ www.sedarplus.ca

เกี่ยวกับ Eminent

Eminent Gold เป็นบริษัทสํารวจทองคําที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการสํารวจและค้นพบแหล่งทองคําชั้นนําของโลกใน เนวาดา ทีมของบริษัทที่มีหลายสาขาวิชาได้ประสบความสําเร็จหลายครั้งในการค้นพบทองคําและนําความเชี่ยวชาญและความคิดใหม่ ๆ มาสู่ Great Basin สินทรัพย์ในการสํารวจ Great Basin ของบริษัทรวมถึง Hot Springs Range Project, Weepah, Gilbert South และ Spanish Moon District

ในนามของคณะกรรมการ

“Paul Sun”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความบางส่วนที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ถือเป็นข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าหรือข้อความ (เรียกรวมว่า “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า”) รวมถึงข้อความที่ระบุด้วยการแสดงออก “คาดการณ์”, “สมมติ”, “เชื่อ”, “วางแผน”, “ประมาณการ”, “คาดหวัง”, “ตั้งใจ”, “อาจ”, “ควร”, “จะ” และการแสดงออกที่คล้ายกันในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือฝ่ายบริหารของบริษัท ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต แต่สะท้อนความคาดหวังในอนาคต ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ได้เป็นการรับประกันผลการดําเนินงานในอนาคตและมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสมมติฐานหลายประการที่ยากต่อการพยากรณ์ ข้อความดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของความคาดหวัง ประมาณการ และปัจจัยต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคตจํานวนมาก ซึ่งบริษัทสมมติว่าเป็นการสมเหตุสมผล บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการอัพเดทหรือปรับปรุงข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนเหตุการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ เว้นแต่จะกําหนดโดยกฎหมาย

ทั้ง TSX Venture Exchange และผู้ให้บริการด้านกฎระเบียบของตลาด (ตามคําจํากัดความในนโยบายของ TSX Venture Exchange) ไม่รับผิดชอบต่อความเพียงพอหรือความถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูลนี้

แหล่งที่มา Eminent Gold Corp.