Andlauer Healthcare ประกาศเงินปันผลไตรมาสที่สาม

โทรอนโต, 15 ก.ย. 2566 /CNW/ – Andlauer Healthcare Group Inc. (TSX: AND) (“AHG” หรือ “บริษัท”) ประกาศจ่ายเงินปันผลไตรมาสที่สามให้กับผู้ถือหุ้น (ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ก.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566) จํานวน 0.09 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์ โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566 ในวันที่ 16 ต.ค. 2566

เกี่ยวกับ AHG

AHG เป็นบริษัทจัดการโซ่อุปทานชั้นนําที่กําลังเติบโต มีแพลตฟอร์มบริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม (3PL) ที่มีความยืดหยุ่นสูงและบริการขนส่งพิเศษหลากหลายสําหรับภาคสุขภาพ AHG ให้บริการ 3PL ที่ปรับเปลี่ยนได้ รวมถึงบริการด้านโลจิสติกส์ การกระจายสินค้า และการบรรจุหีบห่อสําหรับผู้ผลิตในภาคสุขภาพทั่ว แคนาดา บริการขนส่งพิเศษของ AHG ใน แคนาดา รวมถึงบริการขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางบก จัดส่งพิเศษ และบริการไมล์สุดท้าย เพื่อเป็นทางเลือกเบ็ดเสร็จให้ลูกค้าด้านความต้องการขนส่งทางการแพทย์ ผ่านเครือข่ายการกระจายสินค้าทั่วประเทศ บริษัทมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการโซ่อุปทานที่มีความเฉพาะของลูกค้าได้อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการขนส่งทางบกพิเศษ ส่วนใหญ่ให้กับภาคสุขภาพ ทั่ว 48 รัฐที่อยู่ติดกันในสหรัฐอเมริกา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AHG โปรดเยี่ยมชม: www.andlauerhealthcare.com.

ที่มา Andlauer Healthcare Group Inc.