โมเลกุลฮอลดิ้งส์อิงค์ประกาศการล่าช้าของงบการเงินระหว่างกาล

1 8 Molecule Holdings Inc. Announces Delay of Interim Filings

LANDSDOWNE, ON, 15 ก.ย. 2566 /CNW/ – Molecule Holdings Inc. (CSE: MLCL) (“Molecule” หรือ “บริษัท“), บริษัทผลิตเครื่องดื่มกัญชาที่เน้นคราฟต์ของแคนาดา วันนี้ประกาศว่าคาดว่าการยื่นแบบแสดงรายการทางการเงินระหว่างกาล การวิเคราะห์และอภิปรายของฝ่ายบริหาร และใบรับรองของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสําหรับสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 (รวมเรียกว่า “รายงานระหว่างกาล“) จะล่าช้าเกินกําหนดการยื่นตามส่วนที่ 4 และ 5 ของ National Instrument 51-102 – พันธกรณีในการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และตาม National Instrument 52-109 – การรับรองการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจําปีและรายงานระหว่างกาลของผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งกําหนดให้ยื่นภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 (“วันครบกําหนดการยื่น“)

เนื่องจากมีความล่าช้าในการเตรียมรายงานระหว่างกาล เป็นผลมาจากข้อพิพาททางสัญญาระหว่างบริษัทกับบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่ช่วยเหลือบริษัทในเรื่องการปรึกษาด้านการเงินเกี่ยวกับการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ล่าช้า (“ที่ปรึกษา“) บริษัทจึงพิจารณาว่าจะไม่สามารถดําเนินการเตรียมและยื่นรายงานระหว่างกาลให้เสร็จทันภายในวันครบกําหนดการยื่น บริษัทยังคงมีการหารืออย่างใกล้ชิดกับที่ปรึกษาเพื่อตกลงที่จะแก้ไขปัญหาอย่างปราศจากเงื่อนไข ผู้บริหารของบริษัทคาดการณ์ว่ารายงานระหว่างกาลจะแล้วเสร็จและยื่นโดยเร็วที่สุด และทุกกรณีภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

บริษัทให้ประกาศเตือนการผิดนัดนี้ตามนโยบาย National Policy 12-203 – คําสั่งห้ามซื้อขายโดยผู้บริหาร (“NP 12-203“) บริษัทได้ยื่นคําขอต่อคณะกรรมการหลักทรัพย์ของออนแทรีโอ ในฐานะหน่วยงานกํากับดูแลหลักของบริษัท เพื่อออกคําสั่งห้ามซื้อขายโดยผู้บริหาร (“MCTO“) ภายใต้ NP 12-203 เกี่ยวกับการผิดนัดที่คาดการณ์ไว้สําหรับรายงานระหว่างกาล การออก MCTO ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักทรัพย์ของออนแทรีโอ การออก MCTO โดยทั่วไปจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถของบุคคลที่ไม่เคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นภายในของบริษัทในการซื้อขายหลักทรัพย์ของตน ในกรณีที่ออก MCTO บริษัทมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กําหนดไว้ใน NP 12-203 รวมถึงการออกข่าวประชาสัมพันธ์สถานะการผิดนัดทุกสองสัปดาห์ ตราบเท่าที่บริษัทยังคงอยู่ในสถานะผิดนัด บริษัทยืนยัน ณ วันที่ออกข่าวประชาสัมพันธ์นี้ว่าไม่มีการดําเนินการล้มละลายใดๆ ต่อบริษัท และไม่มีข้อมูลสําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยโดยทั่วไป

www.molecule.ca

เกี่ยวกับ Molecule Holdings Inc.

Molecule เป็นผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาต มุ่งมั่นสร้างเครื่องดื่มกัญชาสําหรับตลาดแคนาดา เราผลิตเครื่องดื่มชั้นนําที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้โอกาสและทางเลือกแก่ผู้คนที่กําลังแสวงหาวิธีบริโภคกัญชาที