รายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 ของ Silvercorp

1 12 Silvercorp Reports 2023 AGM Results

โลโก้ของ Silvercorp Metals Inc. (CNW Group/Silvercorp Metals Inc)

สัญลักษณ์การซื้อขาย

TSX: SVM

NYSE AMERICAN: SVM

แวนคูเวอร์, บริติชโคลัมเบีย, 29 ก.ย. 2023 /CNW/ – Silvercorp Metals Inc. (“Silvercorp” หรือ “บริษัท”) (TSX: SVM) (NYSE American: SVM) รายงานในวันนี้ว่า ทุกเรื่องที่นําเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลการประชุมสามัญประจําปีของบริษัท ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ได้รับการอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากที่จําเป็นในการประชุมสามัญประจําปี (“AGM”) ของ Silvercorp ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ มีหุ้นสามัญทั้งหมด 86,866,294 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.13 ของคะแนนเสียงที่แนบมากับหุ้นทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการประชุม เข้าร่วมประชุม AGM ผลการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการมีดังนี้:

คะแนนเสียงเห็นด้วย

งดออกเสียง

กรรมการ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

ดร. รุ่ย เฟิง

60,412,183

94.78%

3,330,405

5.22%

Paul Simpson

35,157,464

55.16%

28,585,124

44.84%

Yikang Liu

62,003,886

97.27%

1,738,702

2.73%

Marina Katusa

61,682,370

96.77%

2,060,218

3.23%

Ken Robertson

61,720,539

96.83%

2,022,049

3.17%

นาย David Kong ไม่ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกต่อไป บริษัทขอขอบคุณ David สําหรับความช่วยเหลืออันมีค่ายิ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ผลการลงคะแนนเสียงสุดท้ายสําหรับทุกเรื่องที่ลงคะแนนเสียงใน AGM จะถูกยื่นต่อ SEDAR+ ที่ www.sedarplus.ca และบนเว็บไซต์ของบริษัท

เกี่ยวกับ Silvercorp

Silvercorp เป็นบริษัทเห