ผู้ก่อตั้งร่วม Surf Air Mobility Co-Founder Sudhin Shahani และประธานคณะกรรมการ Carl Albert ได้ซื้อหุ้น SRFM ในตลาดเปิด

1445 Surf Air Mobility Co-Founder Sudhin Shahani and Chairman Carl Albert Purchase SRFM Shares in the Open Market

ลอสแอนเจลิส– เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 — Surf Air Mobility Inc. (NYSE:SRFM) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเดินทางทางอากาศภูมิภาคที่มุ่งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนของโลกให้ยั่งยืน ประกาศว่า ผู้ก่อตั้งร่วมของบริษัท Sudhin Shahani และประธานบริษัท Carl Albert ได้ซื้อหุ้นสามัญของ Surf Air Mobility (NYSE: SRFM) จํานวน 140,145 หุ้น และ 75,585 หุ้น ตามลําดับ ในตลาดเปิด เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นต่อบริษัท

เกี่ยวกับ SURF AIR MOBILITY

Surf Air Mobility ตั้งอยู่ที่ลอสแอนเจลิส เป็นแพลตฟอร์มการเดินทางทางอากาศภูมิภาคที่ขยายความหมายของการเดินทางทางอากาศระยะสั้นให้ใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อปฏิรูปวิธีการบินผ่านพลังงานไฟฟ้า และเป็นผู้ดําเนินการสายการบินระยะสั้นขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มุ่งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนร่วมกับพันธมิตรทางการค้า เพื่อแปลงเครื่องบินที่มีอยู่ให้ใช้พลังงานไฟฟ้า และนําเครื่องบินขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามาใช้ในวงกว้าง ทีมผู้บริหารมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านการบิน การใช้พลังงานไฟฟ้า และเทคโนโลยีสําหรับผู้บริโภค

ข้อความที่มองไปข้างหน้า

ข้อมูลในการประกาศข่าวนี้รวมถึง “ข้อความที่มองไปข้างหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 2576 และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 2576 ข้อความที่มองไปข้างหน้ารวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อความเกี่ยวกับ: ความสามารถของ Surf Air Mobility ในการทํานายความต้องการของตลาดการเดินทางทางอากาศในอนาคต; แนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมการบินโดยทั่วไป; แผนการเติบโตในอนาคตของ Surf Air Mobility และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเติบโตของฝูงบิน เป็นต้น ในบางกรณีท่านอาจระบุข้อความที่มองไปข้างหน้าได้จากการใช้คําศัพท์เช่น “อาจ”, “ควรจะ”, “สามารถ”, “แผนที่จะ”, “ตั้งใจว่า” หรือคําศัพท์อื่นที่แสดงถึงความไม่แน่นอน ปัจจัยหลายประการอาจทําให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างจากคาดการณ์ไว้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความสามารถในการชําระหนี้ตามสัญญาและสภาพคล่องของ Surf Air Mobility ในอนาคตจะขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และความสามารถในการรับเงินทุนเพียงพอ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ SAM มีอยู่ในเอกสารของ SAM ต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ www.sec.gov หรือหน้าเว็บไซต์สําหรับนักลงทุนของ SAM ที่ https://investors.surfair.com ในส่วน “Financials—SEC Filings”

สําหรับสื่อมวลชน:
press@surfair.com

สําหรับนักลงทุน:
investors@surfair.com

การเปิดเผย:

1) ผู้เขียนบทความหรือครอบครัวของผู้เขียนไม่มีการถือหุ้นในบริษัทที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผู้เขียนได้คัดเลือกบริษัทที่จะนํามาอภิปรายตามความเข้าใจในอุตสาหกรรม