ผลการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 ของ FREEMAN

38 3 FREEMAN REPORTS 2023 SHAREHOLDER MEETING RESULTS

แวนคูเวอร์, บริติชโคลัมเบีย, 21 กันยายน 2566 – Freeman Gold Corp. (TSXV: FMAN) (OTCQX: FMANF) (FSE: 3WU) (“Freeman” หรือ “บริษัท“) รายงานผลการประชุมสามัญประจําปีและการประชุมวิสามัญ (”การประชุม“) ของผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ แวนคูเวอร์, บริติชโคลัมเบีย, แคนาดา ในการประชุม ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติมติทั้งหมดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:


Freeman Gold Corp. (CNW Group/Freeman Gold Corp.)

  • กําหนดจํานวนกรรมการที่จะได้รับเลือกตั้งในการประชุมเป็น 5 คน
  • เลือกตั้งกรรมการทั้งหมดที่เสนอชื่อเข้าสู่คณะกรรมการบริษัทสําหรับปีต่อไป
  • แต่งตั้ง Crowe MacKay LLP, Chartered Professional Accountants เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อดํารงตําแหน่งจนถึงการประชุมสามัญประจําปีครั้งถัดไปของผู้ถือหุ้น หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้สืบทอดตําแหน่ง และอนุมัติให้กรรมการของบริษัทกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  • อนุมัติแผนการให้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท
  • อนุมัติแผนการให้หน่วยลงทุนจํากัดของบริษัท

คะแนนเสียงที่แทนด้วยหุ้น 31,682,586 หุ้น หรือร้อยละ 24.05 ของหุ้นที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน ได้รับการลงคะแนน รายละเอียดผลการลงคะแนนมีดังนี้:

มติ

คะแนนเสียง
เห็นด้วย

คะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย

คะแนนเสียง
งดออกเสียง

คะแนนเสียง
ของนายหน้า
ไม่ลงคะแนน

จํานวนกรรมการ

31,205,265

(98.493%)

477,321

(1.507%)

ไม่มี

0

การเลือกตั้งกรรมการ:

Paul Matysek

20,665,226

(96.911%)

ไม่มี

658,800

(3.089%)

10,358,560

William Randall

20,636,726

(96.777%)

ไม่มี

687,300

(3.223%)

10,358,560

Bassam Moubarak