นาส เทคโนโลยี ได้รับคะแนน ESG สูงสุดในประเทศจีน 76 คะแนน และระดับ ‘2’ จาก Sustainable Fitch

27 4 Sustainable Fitch Assigned NaaS Technology the Highest ESG Entity Score in China of 76 and Rating of '2'

กรุงเทพฯ, 22 ก.ย. 2566 – NaaS Technology Inc. (NASDAQ: NAAS) บริษัทบริการชาร์จ EV ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาเป็นบริษัทแรกในประเทศจีน ได้รับการจัดอันดับคะแนนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สูงสุดในประเทศจีนที่ 76 และการจัดอันดับ ‘2’ จาก Sustainable Fitch ซึ่งเป็นอันดับสองในเอเชีย และอันดับห้าโลก ในบรรดาบริษัททั้งหมด 87 แห่งที่ได้รับการประเมินทั่วโลก บริษัทเหล่านี้มาจากอุตสาหกรรมหกประเภท ได้แก่ Electric-Corporate, Energy (Oil & Gas), Natural Resources, Power, Power Markets & Generation และ Utilities (Non US)

การจัดอันดับ ESG ของ Sustainable Fitch ระบุถึงผลการดําเนินงาน ความมุ่งมั่น และการผสานคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้ากับธุรกิจ กลยุทธ์ และการบริหารจัดการขององค์กร และประสิทธิผลของการกํากับดูแล การจัดอันดับให้ในช่วงคะแนน ‘1’ ถึง ‘5’ โดย ‘1’ เป็นคะแนนที่ดีที่สุด

การจัดอันดับ ‘2’ ของ NaaS สะท้อนถึงผลการดําเนินงานด้าน ESG ที่ดีโดยรวม และการผสานคํานึงถึง ESG เข้ากับธุรกิจ กลยุทธ์ และการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด NaaS ยังกําหนดเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 ลง 42% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2565 และมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 ในระยะใกล้ ซึ่งได้รับการรับรองจาก Science Based Targets initiative ในปี 2566

ในฐานะผู้ให้บริการชาร์จ EV ชั้นนํา NaaS มีส่วนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในการเพิ่มการใช้งาน EV และการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจการขนส่งคาร์บอนต่ํา ดังนั้นกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทจึงเป็นบวกทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ในครึ่งปีแรกของปี 2566 NaaS สามารถลดการปล่อยคาร์บอน 1,463,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 109% เมื่อเทียบกับปีก่อน

นอกเหนือจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมบริการพลังงานใหม่แล้ว NaaS ยังมีส่วนร่วมอย่างแอคทีฟในการผสานคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้ากับกิจกรรมทางธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคและทั่วโลก ในด้านพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์ การจัดเก็บพลังงาน การจัดหาพลังงานทดแทน และหุ่นยนต์ชาร์จอัตโนมัติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นส่วนใหญ่

ด้วยตัวอย่างที่ดีของ นาง Yang Wang ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ NaaS ยังส่งเสริมการพัฒนาพนักงานหญิงในทุกด้านและให้ความสําคัญกับสวัสดิภาพของพวกเธอ เนื่องจากบริษัทให้โอกาสเท่าเทียมกันทั้งชายและหญิง บริษัทยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นําหญิงทั่วโลกอย่างแอคทีฟ

เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 NaaS ให้บริการโซลูชันการชาร์จ EV ครบวงจรแก่บริษัทตามห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมการชาร์จ EV รวมถึงผู้ให้บริการสถานีชาร์จ EV ผู้ผลิตอุปกรณ์ชาร์จ และผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าดั้งเดิม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีสถานีชาร์จมากกว่า 62,000 สถานี และอุปกรณ์ชาร์จ 652,000 อุปกรณ์ เชื่อมต่อและเข้าถึงได้บนเครือข