การประชุมใหญ่สามัญประจําปีของ Fonds de solidarité FTQ: ความท้าทายทางเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในความสําคัญขณะที่องค์กรเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี

33 3 Fonds de solidarité FTQ Annual General Meeting: Economic Challenges Among the Priorities as the Organization Celebrates Its 40th Anniversary

การกลับมาใช้การสมทบเงินก้อนในปี 2024-2025
ภายใต้เงื่อนไขที่จะประกาศในเร็ว ๆ นี้

มอนทรีออล, 16 ก.ย. 2023 /CNW/ – ในการประชุมสามัญประจําปีของผู้ถือหุ้นของ Fonds de solidarité FTQ ฝ่ายบริหารได้ทบทวนผลการดําเนินงานในปีการเงิน 2022-2023 และในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา พร้อมมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ยังได้นําเสนอ รายงานประจําปีการดําเนินงานและความยั่งยืน 2023 ด้วย


At the Annual General Meeting of Shareholders of the Fonds de solidarité FTQ, management reviewed the results of its 2022-2023 financial year and of the past 40 years, with an eye firmly focused on the economic challenges of today and tomorrow. (CNW Group/Fonds de solidarité FTQ)

“การก่อตั้ง Fonds de solidarité FTQ ในปี 1983 นั้นต้องอาศัยความกล้าหาญในการรวมพันธมิตรที่มีมุมมองบางประการแตกต่างกันเข้าด้วยกันภายใต้วิสัยทัศน์ร่วม แต่สิ่งเหล่านี้ชัดเจนว่าคุ้มค่า” ประธานคณะกรรมการ Claude Séguin กล่าว “อย่างไรก็ตาม มองย้อนกลับไปในอดีตเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอ เราต้องมองไปข้างหน้าด้วย Fonds สามารถแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวและมีวิสัยทัศน์ที่จําเป็นในการรักษาความเกี่ยวข้องในฐานะผู้เล่นสําคัญในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ทําให้มั่นใจว่าสามารถมองไปข้างหน้าได้” นาง Béïque กล่าวต่อ

“ในปีที่แล้ว เราตั้งเป้าหมายวิสัยทัศน์ 5 ปีที่ท้าทาย เราเริ่มต้นจากข้อสมมติฐานที่ว่า แม้ผลการดําเนินงานทางการเงินจะมีความสําคัญ แต่ไม่ควรเป็นเป้าหมายเพียงอย่างเดียว เราต้องส่งมอบผลตอบแทนต่อสังคมด้วย เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการลงทุนควรเป็นวิธีหนึ่งในการทําให้โลกน่าอยู่ขึ้น” ประธานและ CEO ของ Fonds Janie C. Béïque กล่าว

“เราภูมิใจกับความก้าวหน้าที่ Fonds และเครือข่ายของเราทําได้ในปีที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนของเราใน CMP Advanced Mechanical Solutions ซึ่งเป็นบริษัทที่ทําการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า โครงการที่อยู่อาศัยราคาประหยัดที่ Fonds immobilier ดําเนินการร่วมกับพันธมิตร การสนับสนุนจากทีม Fonds régionaux ในการรักษาบริษัทให้อยู่ในควิเบกผ่านการโอนธุรกิจ และการสร้างสมาชิกเครือข่ายใหม่ของ Fonds คือ Fonds de solidarité FTQ Bioénergie ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการลงทุนในพลังงานชีวภาพเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านของควิเบกไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ํา ในปีที่ผ่านมาเราบรรลุขั้นตอนแรกๆ ที่สําคัญของวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของเรา” นาง Béïque กล่าวต่อ

วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของ Fonds มีเป้าหมาย 3 ประการในช่วง 5 ปีข้างหน้า:

  • ผู้ออมใหม่ 100,000 คน ที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์อื่นหรือมีเงินเดือนรายปีต่ํากว่าเงินเดือนเฉลี่ยในควิเบก
  • $12 พันล้าน ในสินทรัพย์ที่ยั่งยืน
  • การดําเนินการที่มีผลกระ