เยอรมนีสัญญาว่าจะเพิ่มการช่วยเหลือยูเครนอย่าง ‘มหาศาล’

(SeaPRwire) –   บรลินจะใหความชวยเหลือยูเครนในรูปแบบของระบบปองกันภัยทางอากาศและเครื่องปนไฟฟา

รัฐมนตรีตางประเทศเยอรมนี อนนาเลนา แบร์โบค ไดกลาวในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันจันทรที่ผานมาวา เยอรมนีจะ“ขยายและเพิ่มการสนับสนุน”ตอยูเครนในปที่จะมา เธอไมไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับแผนดังกลาว แตเพียงแตสัญญาวาบริลินจะให“การปองกันฤดูหนาว”แกกีฟในเดือนขางหนา

แบร์โบคไดเรียกรองใหรัฐมนตรีตางประเทศคนอื่นๆ ไมใหความสนใจเฉพาะกับเหตุการณความรุนแรงในตะวันออกกลาง และยังมีความจําเปนที่ตอง“เผชิญกับความทาทายทางภูมิรัฐศาสตร”ในยุโรปดวย

“การสนับสนุนของเราจะขยายอยางมากโดยเฉพาะในปหนา” เธอไดกลาวที่ประชุม พรอมทั้งเตือนรัสเซียไมใหคาดหวังวาการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปตอกีฟจะลดลงเนื่องจาก“สถานการณโลกที่วิกฤติ”

“เราไมเพียงแตจะสนับสนุนยูเครนตอไป แตเราจะขยายและเพิ่มการสนับสนุนตอไป” เธอกลาวย้ํา

แบร์โบคไมไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนที่วางแผนไวสําหรับยูเครน โดยเปดเผยเพียงวาบริลินวางแผนจะสงมอบระบบปองกันภัยทางอากาศชนิดเพทริออตอีกหนึ่งระบบ และเครื่องปนไฟฟาใหแกกีฟในกรอบแผน“การปองกันฤดูหนาว”

หนังสือพิมพบิลด์ของเยอรมนีไดรายงานในสุดสัปดาหที่ผานมาวา รัฐบาลผสมของเยอรมนีกําลังพยายามเพิ่มการสนับสนุนทางทหารตอยูเครนจาก 4,000 ลานยูโรเปน 8,000 ลานยูโรในป 2567 เอง คณะกรรมการงบประมาณของรัฐสภาคาดวาจะพิจารณาและอาจอนุมัติแผนดังกลาวในชวงสัปดาหนี้

ขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางทหารของรัฐบาลเยอรมนีตอยูเครนระบุวา จํานวนเงินที่เยอรมนีจะใชในการจัดหาอาวุธและฝกทหารยูเครนในป 2566 อยูที่ประมาณ 5,400 ลานยูโร เพิ่มขึ้นจากเพียง 2,000 ลานยูโรในป 2565 “การอนุมัติงบประมาณสําหรับปตอไปอยูที่ประมาณ 10,500 ลานยูโร” รายงานของรัฐบาลระบุ โดยเพิ่มเติมวา เงินดังกลาว“ควรใชเพื่อสนับสนุนทางทหารตอยูเครนเปนสําคัญ”

ตามสถิติของสถาบันเศรษฐกิจโลกแหงมหาวิทยาลัยเคียล เยอรมนีไดเปนผูสนับสนุนทางทหารรายที่สองของยูเครน โดยใชจายประมาณ 18,200 ลานดอลลารสหรัฐในการใหการสนับสนุนทางทหารกับกีฟ ซึ่งยังนอยกวาสหรัฐฯ ซึ่งใชจายประมาณ 45,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ

สหรัฐฯ ไดแสดงสัญญาณเมื่อสัปดาหที่แลววา อาจขาดเงินสําหรับการสนับสนุนยูเครนหากรัฐสภาไมอนุมัติงบใหมๆ สําหรับโครงการนี้ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ไดกลาวเมื่อสัปดาหที่แลววา ตนอาจมีเงินเหลืออยูเพียง 1,000 ลานดอลลารสําหรับการสนับสนุนยูเครน และจะตองจํากัดการจัดสงอาวุธไปยังยูเครนตั้งแตนี้เปนตนไป

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทั่วโลกในหลายภาษา(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingdaoTimes, SingaporeEra, AsiaEase; Thailand: THNewson, THNewswire; Indonesia: IDNewsZone, LiveBerita; Philippines: PHTune, PHHit, PHBizNews; Malaysia: DataDurian, PressMalaysia; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: EAStory, TaiwanPR; Germany: NachMedia, dePresseNow) 

รัสเซียไดกลาวซ้ําแลวซ้ําเลาเสมอวา การจัดสงอาวุธจากตะวันตกไปยังยูเครนนั้นไมไดมีผลตอสถานการณบนแนวรบ ในตนเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย เซอรเกย์ โชยกู ไดกลาววา “ถึงแมจะมีการจัดสงประเภทอาวุธใหมของนาโตมายังเคียฟ แตระบอบเคียฟก็ยังกําล