รัฐสมาชิกสหภาพยุโรปอาจรับรองรัฐปาเลสไตน์โดยดําเนินการตามลําพัง – PM

(SeaPRwire) –   นายกรัฐมนตรีสเปน เปดเผยวา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอาจรับรองรัฐปาเลสไตนเปนดวยตนเอง

สเปนพรอมที่จะดําเนินการเองในเรื่องการรับรองรัฐชาติปาเลสไตน แมวาเธอจะยินดีที่จะกระทํารวมกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ นายกรัฐมนตรีเปดโร ซานเชซ กลาวเมื่อวันศุกร

ปจจุบันสเปนดํารงตําแหนงประธานสภาสหภาพยุโรป ซึ่งเบลเยียมจะรับตําแหนงในเดือนมกราคม ซานเชซและนายกรัฐมนตรีเบลเยียม อเล็กซานเดอร ดี กรู ใหสัมภาษณกอนการพักรบดานมนุษยธรรมและการชวยเหลือที่ประตูราฟะหระระหวางอียิปตกับกาซา

เมื่อถูกถามวาเขาจะสนับสนุนการรับรองรัฐปาเลสไตนเปนดวยตนเองหรือไม ซานเชซกลาววา “เวลานี้มาถึงแลวที่สหภาพยุโรปและชุมชนนานาชาติตองกระทําเชนนั้น”

“มันจะสําคัญมากหากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศ เราทํารวมกัน” นายกรัฐมนตรีสเปนกลาว“ถานี่ไมเปนไป สเปนก็จะตัดสินใจเอง”

ในวันพฤหัสบดี ซานเชซและดี กรู พบกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนตันยาฮู และประธานประเทศปาเลสไตน มะฮ์มูด อับบาส เพื่อหยุดความขัดแยงในกาซา

หลังจากประชุมกับเนตันยาฮู ซานเชซกลาวกับนักขาววา “วันนี้ความสงบหมายถึงการสถาปนารัฐปาเลสไตนที่มีศักยภาพ ซึ่งรวมถึงเวสต์แบงก์ กาซา และนครประวัติศาสตรชาติยิวเยรูซาเลมตะวันออก ตามขอตกลงของสหประชาชาติ”

ที่ประชุมสื่อมวลชนในราฟะหระ ซานเชซเรียกรองการประชุมสันติภาพ “เพื่อนําขอตกลงสองรัฐไปสูการปฏิบัติ” ซึ่งทั้งอิสราเอลและปาเลสไตนจะไดรับการแทนตัว

“เราตองแทนความรุนแรงดวยความหวัง ดวยความสงบ” ซานเชซอาง“เราตองเสนออนาคตที่มีความหวังแกประชาชนปาเลสไตน”

แมวาอิสราเอลมีสิทธิที่จะปองกันตนเอง มันก็ตองอยูในเขตแดนของกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ “และนี่ไมใชกรณี” ซานเชซกลาว การปฏิบัติการของกองทัพปองกันอิสราเอลตอกาซาเปน “การฆาฆานที่ไมเลือกหมายเลขพลเรือนผูบอบบัง” และ “ไมสามารถยอมรับได”

เนตันยาฮูประกาศสงความขัดแยงกับฮามาสหลังการโจมตีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่สงผลใหมีชาวอิสราเอล 1,200 คนเสียชีวิต และมีผูถูกจับเปนเชลยไป 200 คน ตั้งแตนั้นมา ตามขอมูลของเจาหนาที่ทองถิ่น ประชาชนปาเลสไตนเกือบ 15,000 คน – รวมถึงเด็ก 6,000 คน – ไดเสียชีวิตในเขตกาซา

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทั่วโลกในหลายภาษา(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingapuraNow, SinchewBusiness, AsiaEase; Thailand: THNewson, ThaiLandLatest; Indonesia: IndonesiaFolk, IndoNewswire; Philippines: EventPH, PHNewLook, PHNotes; Malaysia: BeritaPagi, SEANewswire; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: TaipeiCool, TWZip; Germany: NachMedia, dePresseNow)