รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ออกหนังสือขอปลัดมหาดไทย ทบทวนตัวเองพ้นนายกสมาคมนิสิตเก่าฯ

กรณีที่มีการเผยแพร่คลิป ของนายนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตำหนิผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยถ้อยคำรุนแรง ระหว่างการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล และเกิดกระแสวิพากษ์ วิจารณ์ตามมา

ล่าสุด สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ออกหนังสือเปิดผนึกถึงนายนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ซึ่งปัจจุบัน ดำรงค์ตำแหน่งเป็นนายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯด้วย โดยมีใจความระบุว่า

เนื่องด้วย สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาสัย ได้รับร้องเรียนจากนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกจำนวนมากว่า ในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนธันวาคม 2565 ประธานที่ประชุม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ใช้วาจาหยามหมิ่นสติปัญญาและซื่อเสียงของสถานศึกษาของชำาราชการชั้นผู้น้อยภายใต้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ กิริยาและวาจาของนายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังแสดงให้เห็นถึงความนิยมชมชอบในระบอบอาวุโสและอำนาจนิยม นับว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย รู้สึกเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อทัศนคติอันเลือกปฏิบัติและดูถูกเหยียดยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังกล่าว การกระทำของนายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ยังความเสียหายเหลือประมาณมาสู่บุคคลที่ถูกหยามหมิ่นและสถานศึกษาที่ปลูกฝังจิตสำนึกให้รับใช้ประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อให้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงเป็นแบบอย่างอันดีงามและเป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรคุณภาพสู่สังคม จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านพิจารณาทบทวนอีกครั้งถึงความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย