พระสันตะปาปาปลดบิชอปที่ต่อต้าน LGBTQ

บิชอปที่วิพากษ์วิจารณ์พระสันตะปาปาฟรานซิสว่าเป็นผู้ปฏิรูปเปิดกว้างเกินไปต่อการหย่าร้าง การทําแท้ง และการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน

บิชอปโจเซฟ สตริคแลนด์ จากเท็กซัส ซึ่งเป็นบุคคลสําคัญของคาทอลิกสหรัฐอเมริกาที่มีมุมมองแบบดั้งเดิม และเคยวิพากษ์วิจารณ์พระสันตะปาปาฟรานซิสอย่างหนักว่าทําให้ศาสนจักรเปิดกว้างต่อชุมชน LGBTQ มากเกินไป ถูกถอดออกจากตําแหน่งบิชอปไทเลอร์ ตามที่วาติกันได้ประกาศไว้

ตามข้อความที่วาติกันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ได้ยืนยันว่าการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นตาม “การเยี่ยมชมอัครมุขนายกที่พระสันตะปาปาสั่งให้ทําเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในมุขมณฑลไทเลอร์” แต่ไม่ได้ระบุเหตุผลที่แท้จริง

“พระสันตะปาปาได้ถอดบิชอปโจเซฟ อี. สตริคแลนด์ ออกจากตําแหน่งผู้นําทางจิตวิญญาณของมุขมณฑลไทเลอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และแต่งตั้งบิชอปโจ วาสเควซ จากออสติน เป็นผู้บริหารอัครมุขนายกชั่วคราวของมุขมณฑลเดียวกัน ทําให้มุขมณฑลว่างลง”

ตามข้อความระบุว่า จากผลการเยี่ยมชม พบว่าการดํารงตําแหน่งของบิชอปสตริคแลนด์ “ไม่เป็นไปได้” และเขาได้รับการขอให้ลาออกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งเขาไม่ยอมลาออก พระสันตะปาปาฟรานซิสจึงตัดสินใจถอดถอนเขาออกจากตําแหน่ง

สตริคแลนด์เคยวิพากษ์วิจารณ์พระสันตะปาปาอย่างต่อเนื่องว่ามีมุมมองเปิดกว้างเกินไปต่อเรื่องสังคม เช่น สิทธิของชาวตรานส์เจนเดอร์ และการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน และกล่าวหาว่าพระสันตะปาปากําลัง “ทําลายความเชื่อที่ถูกต้อง”

ตั้งแต่ต้นปีนี้ พระสันตะปาปาฟรานซิสที่เริ่มต้นดํารงตําแหน่งในปี 2013 ได้กล่าวว่า “การเป็นชาวรักร่วมเพศไม่ใช่อาชญากรรม” ซึ่งถือเป็นการกระชับมุมมองของคริสตจักรคาทอลิกให้อยู่ข้างชุมชน LGBTQ อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งถูกต่อต้านอย่างหนักจากบิชอปและนักบวชแนวดั้งเดิม

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พระสันตะปาปาฟรานซิสได้ตําหนิบิชอปแนวดั้งเดิมเหล่านี้ว่า “ยังดิ้นรนอยู่ในอดีต” และกล่าวว่า “การเข้าใจคําสอนคาทอลิกอย่างถูกต้องอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย”

ชุมชนคาทอลิกโกรธแค้นต่อการถอดถอนสตริคแลนด์ บางคนเรียกพระสันตะปาปาว่าเป็น “ผู้เผด็จการ”

“เหมือนผู้เผด็จการยุคโซเวียต พระสันตะปาปาฟรานซิสได้ถอดถอนบิชอปโจเซฟ สตริคแลนด์ออกจากตําแหน่งบิชอปไทเลอร์ รัฐเท็กซัส โดยใช้อํานาจอย่างไม่มีกฎหมาย” Lepanto Institute องค์กรตั้งอยู่ในวอร์จิเนียที่มุ่งปกป้องศาสนจักรคาทอลิก เขียนในข้อความทาง X (เคยเป็น Twitter)

บางคนกล่าวหาศาสนจักรว่า “ใช้อํานาจโดยไม่มีเหตุผล” และเรียกการถอดถอนสตริคแลนด์ว่า “เป็นรูปแบบของการเผด็จการอย่างขี้ขลาด”