จํานวนผู้คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยในเยอรมนีเพิ่มขึ้นถึง 50% ในรอบหนึ่งปี – media

จํานวนผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยในเยอรมนีเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 ในรอบหนึ่งปี – สื่อ

จํานวนผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยในเยอรมนีเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของผู้ขอที่พักพิงทางการเมืองจากประเทศอื่น ๆ ตามรายงานขององค์กรช่วยเหลือที่พักฉุกเฉิน

การเพิ่มขึ้นของค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ การขาดแคลนที่อยู่อาศัยสาธารณะ และต้นทุนการครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ได้จํากัดทางเลือกที่พักพิงสําหรับประมาณหนึ่งล้านผู้ลี้ภัยจากความขัดแย้งในยูเครน ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เดอะไทม์ พร้อมกับข้อมูลล่าสุดจากสมาคมช่วยเหลือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (Bag W)

“ภาวะเงินเฟ้อ ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น และค่าเช่าที่สูงขึ้น กําลังกดดันครัวเรือนที่มีรายได้ต่ําในเยอรมนีอย่างหนัก” เวเรนา โรเซนเคอ ผู้อํานวยการของ Bag W กล่าวกับเดอะไทม์ กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดคือ “ครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียงคนเดียว ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และคู่สามีภรรยาที่มีบุตรหลายคน”

ปีที่แล้วมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในเยอรมนีอย่างน้อยชั่วคราวประมาณ 607,000 คน โดยเปรียบเทียบกับ 383,000 คนในปี 2564 ซึ่งเป็นจํานวนสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2561 ผู้ขอที่พักพิงทางการเมืองคิดเป็นสัดส่วน 411,000 คน (ร้อยละ 71) ของจํานวนนี้ แม้ว่าสถิติผู้ไร้ที่อยู่อาศัยจะไม่ได้แยกเป็นชาติตน แต่ข้อมูลเดือนมกราคมจากสํานักงานสถิติรัฐบาลเยอรมนีระบุว่าชาวยูเครนคิดเป็นสัดส่วนใกล้หนึ่งในสามของประชากรผู้ไร้ที่อยู่อาศัย

ตามการวิเคราะห์ของ Bag W ประมาณ 50,000 คนของผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในเยอรมนีต้องนอนข้างถนน ส่วนที่เหลือสามารถหาที่พักชั่วคราวได้ เช่น ในศูนย์พักพิงหรือที่อยู่อาศัยของเพื่อนหรือญาติ

สํารวจความคิดเห็นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนิตยสารดาร์ชปีเกล พบว่าประมาณร้อยละ 40 ของเขตปกครองท้องถิ่น 125 แห่งในเครือข่ายเมืองพึ่งพา – บางครั้งเรียกว่า ‘เมืองพึ่งพา’ – กําลังอยู่ในภาวะเกือบถึงขีดจํากัดในการรับผู้อพยพ ส่วนสํารวจอีกฉบับหนึ่งของมหาวิทยาลัยฮิลเดสไฮม์พบว่าประมาณร้อยละ 40 ของเขตการปกครอง 600 แห่งที่สํารวจ “ถูกเบียดเบียน” หรือ “อยู่ในภาวะฉุกเฉิน”

รายงานของ Bag W ยังระบุว่าการลดลงอย่างมากของที่อยู่อาศัยสาธารณะก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ปัญหาผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในเยอรมนีรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจํานวนที่อยู่อาศัยสาธารณะที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินลดลงเหลือเพียงหนึ่งล้านหน่วยในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา

“ปัญหาหลักที่ทําให้เกิดภาวะขาดแคลนที่อยู่อาศัยในเยอรมนีคือการขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่มีราคาถูก” เวเรนา โรเซนเคอ กล่าว “ดังนั้นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยทั้งชาวเยอรมันและต่างชาติจึงไม่สามารถได้รับที่พักที่เหมาะสมกับความต้องการของตน”

คาดว่าจํานวนผู้ขอที่พักพิงทางการเมืองในเยอรมนีในปี 2566 จะเกิน 300,000 คน ตามรายงานของเดอะไทม์