จํานวนคนรักเพศเดียวกันในอังกฤษเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งในห้าปี – การศึกษา

จํานวนคนรักเพศเดียวกันในอังกฤษเพิ่มขึ้นกว่าครึ่งในห้าปีที่ผ่านมา – การศึกษา

จํานวนคนในอังกฤษที่ระบุตัวตนว่าเป็นเลสเบี้ยน เกย์ หรือไบเซ็กชวล (LGB) เพิ่มขึ้นกว่า 50% ระหว่างปี 2017 ถึง 2022 ตามตัวเลขจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) แสดงให้เห็น

ประมาณ 1.8 ล้านคน หรือ 3.3% ของประชากรอังกฤษระบุตัวตนว่าเป็น LGB เปรียบเทียบกับ 2.1% ในปี 2017 ตามที่หน่วยงานดังกล่าวเปิดเผยในการศึกษาที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ

ส่วนใหญ่ของผู้ที่ระบุตัวตนว่าเป็นเลสเบี้ยน เกย์ หรือไบเซ็กชวลจะเป็นคนรุ่นใหม่ โดยข้อมูล ONS ชี้ให้เห็นว่าเกือบ 1 ใน 10 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 24 ปี จัดอยู่ในหนึ่งในสามประเภทนี้

ในกลุ่มผู้หญิงอายุ 16 ถึง 24 ปี มีสัดส่วน 10.6% ที่ระบุตัวตนว่าเป็นเลสเบี้ยน/เกย์ หรือไบเซ็กชวล – เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับปี 2017 ตามที่การสํารวจพบ

สัดส่วนของชายอังกฤษระหว่างอายุ 16-24 ปีที่ระบุตัวตนว่าเป็นเกย์หรือไบเซ็กชวลนั้นต่ํากว่า ที่ 7.9%

โดยรวมแล้ว จํานวนผู้ที่ถือตัวเองว่าเป็นคนตรง (straight) ลดลง จาก 95% ในปี 2017 เป็น 93.4% ในปี 2022 ตามที่ข้อมูล ONS แสดงให้เห็น

การศึกษาระบุว่าการลดลงนี้สามารถสืบเนื่องมาจาก “มีคนมากขึ้นที่กําลังสํารวจอัตลักษณ์ทางเพศของตน” รวมทั้ง “ทัศนคติของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปต่อกลุ่มต่างๆ” ซึ่งทําให้คนสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระมากขึ้น

ประมาณ 46% ของผู้ที่ระบุตัวตนว่าเป็นคนตรงได้แต่งงานแล้ว ในขณะที่ 72% ของเลสเบี้ยนและเกย์ และเกือบ 83% ของคนไบเซ็กชวล “ไม่เคยแต่งงานหรือจดทะเบียนคู่ชีวิต” ตามที่ ONS ระบุ