ตลาดเก็บข้อมูลเครือข่ายเชื่อมโยงจะเพิ่มขึ้นเป็น 129.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2030 เนื่องจากความต้องการระบบบันเทิงที่บ้านที่เพิ่มมากขึ้น

SNS Insider

“ตามข้อมูลจาก SNS Insider ขนาดตลาดเครือข่ายเก็บข้อมูล (Network Attached Storage Market) มีมูลค่าประมาณ 30.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 129.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตประจําปี (CAGR) ที่สูงถึง 19.6% ภายในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2566-2573.”

ออสติน, เท็กซัส 25 ตุลาคม 2566  – ภาพรวมตลาดเครือข่ายเก็บข้อมูล (Network Attached Storage Market)

ตามงานวิจัยของ SNS Insider ตลาด เครือข่ายเก็บข้อมูล (Network Attached Storage Market) กําลังเติบโตอย่างมากด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น การบูรณาการของเทคโนโลยีคลาวด์ ความสําคัญของความปลอดภัยข้อมูล และความนิยมของระบบบันเทิงที่ใช้ที่บ้าน

ตามรายงานของ SNS Insider ตลาดเครือข่ายเก็บข้อมูลมีมูลค่า 30.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 129.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตประจําปี (CAGR) ที่ 19.6% ภายในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2566-2573.

ขอรับตัวอย่างรายงานตลาดเครือข่ายเก็บข้อมูล @ https://www.snsinsider.com/sample-request/2876

ผู้เล่นหลักที่รวมอยู่ในรายงาน

 • Hitachi Ltd
 • Hewlett Packard Enterprise Company
 • NetApp Inc
 • Buffalo Americas Inc
 • Synology Inc
 • Dell Technologies Inc
 • QNAP Systems Inc
 • Western Digital Corporation
 • Seagate Technology Public Limited Company (PLC)
 • Netgear Inc
 • อื่นๆ

ขอบเขตของรายงาน

โดยสรุป เครือข่ายเก็บข้อมูล (Network Attached Storage หรือ NAS) หมายถึง เซิร์ฟเวอร์ไฟล์พิเศษที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ทําให้ผู้ใช้หลายคนและอุปกรณ์ไคลเอนต์ที่แตกต่างกันสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศจากที่ตั้งกลางได้ อุปกรณ์ NAS ให้ที่เก็บข้อมูลกลางเพื่อเก็บข้อมูลหลากหลายประเภท เช่น เอกสาร ภาพถ่ายวีดิทัศน์ และข้อมูลแอปพลิเคชัน ซึ่งทําให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกันและหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลกระจัดกระจาย

การแบ่งส่วนและย่อยส่วนที่รวมอยู่

ตามวิธีการเก็บข้อมูล

 • Scale-up NAS
 • Scale-out NAS

ตามประเภทผลิตภัณฑ์

 • ระดับสูง/องค์กร
 • ระดับกลาง
 • ระดับต่ํา

ตามวิธีการจัดส่ง

 • ภายในองค์กร
 • ระยะไกล
 • ผสมผสาน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

 • การเงินและธนาคาร
 • โทรคมนาคมและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สินค้าอุปโภคบริโภคและการค้าปลีก
 • สาธารณสุข
 • พลังงาน
 • รัฐบาล
 • การศึกษาและการวิจัย
 • สื่อและบันเทิง
 • อุตสาหกรรม
 • อื่นๆ

การวิเคราะห์ตลาด

กับการแพร่กระจายของอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นทุกวันมีมากมายอย่างน่าอัศจรรย์ ตั้งแต่องค์กรสะสมข้อมูลลูกค้า จนถึงบุคคลที่บันทึกความทรงจําผ่านไฟล์มัลติมีเดีย ความต้องการที่จะเก็บข้อมูลจึงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่กระตุ้นให้ตลาด NAS เติบโต

การนิยมใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งที่แพร่หลายได้ปฏิวัติวิธีการเก็บและเข้าถึงข้อมูล การบูรณาการระหว่าง NAS กับบริการคลาวด์ทําให้ธุรกิจสามารถเก็บข้อมูลสําคัญบนอุปกรณ์ NAS เพื่อเข้าถึงรวดเร็ว และใช้คลาวด์สําหรับการสํารองข้อมูลและการเข้าถึงระยะไกล ความสามาร