ตลาดบรรจุภัณฑ์ไร้อากาศจะเกินกว่า 9.30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี ค.ศ. 2030 เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับเครื่องสําอางคุณภาพสูง

logo

ตลาดบรรจุภัณฑ์ไร้อากาศมีมูลค่า 5.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 โดยมีอัตราการเติบโตประจําปีร้อยละ 6.2 ระหว่างปี 2566 ถึง 2573 ตามรายงานของ SNS Insider.

ออสติน รัฐเท็กซัส 25 ตุลาคม 2566 – ตามการวิจัยของ SNS Insider พบว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภค และการให้ความสําคัญของอุตสาหกรรมต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การอนุรักษ์ และความยั่งยืน ทําให้การเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ์ไร้อากาศเด่นชัด

ตลาดบรรจุภัณฑ์ไร้อากาศมีมูลค่า 5.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 โดยมีอัตราการเติบโตประจําปีร้อยละ 6.2 ระหว่างปี 2566 ถึง 2573 ตามรายงานของ SNS Insider.

ขอรับตัวอย่างรายงาน @ https://www.snsinsider.com/sample-request/3843

บริษัทผู้นําตลาดบรรจุภัณฑ์ไร้อากาศ

  • APC Packaging
  • HCP Packaging
  • Silgan Holdings
  • Quadpack
  • Aptar Group Inc
  • Albea SA
  • Fusion PKG
  • Lumson SPA และบริษัทอื่นๆ

ขอบเขตรายงานตลาด

บรรจุภัณฑ์ไร้อากาศเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันความบริสุทธิ์และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยการขจัดการได้รับสารอื่นๆ เช่น อากาศ การฉายแสง และสิ่งสกปรก ซึ่งสามารถทําให้คุณภาพและอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ลดลง โดยผลิตภัณฑ์หลายชนิดเช่น เซรั่มผิวหนังและยารักษาโรคต้องอาศัยส่วนประกอบที่มีฤทธิ์ที่อ่อนไหวต่ออากาศและแสง บรรจุภัณฑ์ไร้อากาศจึงช่วยให้ส่วนประกอบเหล่านี้ยังคงมีฤทธิ์และประสิทธิภาพจนถึงการใช้ครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนซึ่งเหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับผิวหนังหรือเยื่อเมือก เช่น ครีม ลอชั่น และยาต้นตา ระบบการจ่ายผลิตภัณฑ์อย่างแม่นยําช่วยลดการเสียหายของผลิตภัณฑ์ทําให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ตลาด

อุตสาหกรรมเครื่องสําอางเป็นผู้ส่งเสริมการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ์ไร้อากาศอย่างมาก เมื่อผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมมากขึ้น ทําให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์ไร้อากาศสําหรับเครื่องสําอางเพิ่มขึ้น บรรจุภัณฑ์ไร้อากาศช่วยให้สูตรที่อ่อนไหวเช่น เซรั่มและครีมยังคงบริสุทธิ์ การอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมเช่น เภสัชกรรมและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ระบบบรรจุภัณฑ์ไร้อากาศช่วยให้มีการป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยและการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ทําให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์ไร้อากาศจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอุตสาหกรรมเหล่านี้ การเติบโตอย่างรวดเร็วของการค้าออนไลน์ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการช้อปปิ้งของผู้บริโภคให้เพิ่มขึ้นอย่างมาก บรรจุภัณฑ์ไร้อากาศเหมาะกับการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์เนื่องจากช่วยป้องกันการรั่วไหลและปนเปื้อนระหว่างการขนส่งและจัดส่ง ด้วยการเติบโตของตลาดการค้าออนไลน์ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัว ทําให้ตลา