Borr Drilling Limited ประกาศการกําหนดราคาหุ้นกู้ระดับสูงที่มีหลักประกัน

Borr Drilling Limited Announces Pricing of Senior Secured Notes

HAMILTON, Bermuda, ตุลาคม 24, 2023 — Borr Drilling Limited (“บริษัท”) (NYSE: BORR) (OSE: BORR) ประกาศวันนี้ว่า Borr IHC Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ได้กําหนดราคาการเสนอขายหุ้นกู้ระดับชั้นสูงมีมูลค่ารวม 1,540,000,000 เหรียญสหรัฐ โดยประกอบด้วยหุ้นกู้ระดับชั้นสูงมีมูลค่า 1,025,000,000 เหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 10.000% ต่อปี และหุ้นกู้ระดับชั้นสูงมีมูลค่า 515,000,000 เหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 10.375% ต่อปี

รายได้จากการเสนอขายหุ้นกู้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชําระหนี้สินที่บริษัทมีอยู่ทั้งหมด ได้แก่ สินเชื่อจาก DNB Facility, Hayfin Facility, สัญญาส่งมอบเรือของ OPPL และ PPL หุ้นกู้ระดับชั้นสูงของประเทศนอร์เวย์มูลค่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ และชําระค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยค้างชําระ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนที่เหลือถ้ามีจะใช้เพื่อกิจการทั่วไปของบริษัท หุ้นกู้นี้จะได้รับการค้ําประกันจากบริษัทและบริษัทย่อยบางแห่ง และจะได้รับการจดจําสิทธิผูกพันทางกฎหมายระดับสูงบนสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยผู้ค้ําประกันบางแห่ง

กําหนดให้การชําระหุ้นกู้นี้เสร็จสิ้นในวันที่ประมาณ 7 พฤศจิกายน 2023 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปกติของการปิดการขาย

ด้วยการกําหนดราคาหุ้นกู้นี้ ทําให้เงื่อนไขสําหรับการสมบูรณ์ของการเสนอขายหุ้นในประเทศนอร์เวย์มีมูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ถูกกําหนดแล้ว โดยมีเพียงขั้นตอนการชําระหนี้ที่เป็นปกติเท่านั้น กําหนดให้การชําระสมบูรณ์เสร็จสิ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2023 ตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลนี้ถือเป็นข้อมูลภายในตามข้อกําหนดของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์สหภาพยุโรป และเป็นเรื่องที่ต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดของกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศนอร์เวย์ ข้อความนี้ได้รับการเผยแพร่โดย Andreas Lavik Lie รองประธานฝ่ายการเงินและการลงทุน ณ วันและเวลาดังกล่าว

หมายเหตุสําคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีการเผยแพร่ในประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง หรือในรัฐอื่นใดที่ห้ามตามกฎหมาย ข้อมูลนี้เป็นเพียงเพื่อการให้ข้อมูลและไม่ใช่การเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหุ้นกู้ในสหรัฐอเมริกาหรือในรัฐอื่นใดที่การเสนอขายหรือชักชวนดังกล่าวถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการลงทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐนั้นๆ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่ได้ลงทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐฯ หรือกฎหมายหลักทรัพย์รัฐอื่นๆ และอาจไม่ได้เสนอขายหรือจําหน่ายในสหรัฐฯ หรือแก่บุคคลสหรัฐฯ

ข้อความเชิงพยากรณ์อนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความเชิงพยากรณ์อนาคตตามความหมายของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 2510 รวมถึงวันที่คาดว่าการชําระหุ้นกู้และการเสนอขายหุ้นในประเทศนอร์เวย์จะแล้วเสร็จ การใช้จ่ายเงินทุน และความเสี่ยงอื่น