เทเลเปอร์ฟอร์แมนซ์เปิดตัวเครื่องมือประเมินความสามารถด้าน AI เพื่อช่วยให้บริษัทประเมินกลยุทธ์สําหรับความสําเร็จของ AI

5 Teleperformance launches AI maturity assessment toolkit to help companies evaluate strategies for AI success

นิวยอร์ก, 12 ก.ย. 2566 — Teleperformance ผู้นําระดับโลกด้านบริการธุรกิจดิจิทัล ประกาศเปิดตัวเครื่องมือประเมินความสามารถด้าน AI เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าใจความสามารถที่จําเป็นในการนํา AI มาใช้อย่างประสบความสําเร็จเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสําหรับพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอื่นๆ


Teleperformance logo (PRNewsfoto/Teleperformance)

แบบสํารวจความสามารถด้าน AI ฟรีช่วยให้องค์กรเข้าใจความสามารถที่จําเป็นในการนํา AI มาใช้อย่างประสบความสําเร็จ

แบบสํารวจความสามารถด้าน AI ของ Teleperformance ฟรีนี้ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรเข้าใจไม่เพียงแต่ความสามารถที่จําเป็นสําหรับความสําเร็จ แต่ยังรวมถึงการผสานความสามารถที่เหมาะสมข้ามมิติต่างๆ เช่น ความพร้อมด้านข้อมูล กลยุทธ์การดําเนินงาน โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และอื่นๆ

“แม้ว่าบริษัทขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ของโลกเริ่มนํา AI มาบูรณาการเข้ากับธุรกิจแล้ว แต่ก็ยังมีอุปสรรคหลายประการ เช่น ข้อมูลและเทคโนโลยีที่แยกส่วน การขาดแคลนบุคลากร และความสามารถในการปรับตัวขององค์กร วิธีการไปข้างหน้าไม่ได้ชัดเจนเสมอไป แต่สําหรับผู้ที่สามารถควบคุมได้จะสามารถใช้ AI เป็นตัวแปรสําคัญในการสร้างความแตกต่าง” กล่าวโดย ซิดฮาร์ธ มุขเหอร์จี หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดิจิทัล Teleperformance “มีโอกาสอย่างมหาศาลสําหรับบริษัทที่จะได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพการดําเนินงาน ความพึงพอใจของพนักงาน และประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น เมื่อกลยุทธ์ AI ความสามารถ และวัฒนธรรมได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับความสําเร็จ”

เครื่องมือ AI Maturity Toolkit นี้พัฒนาขึ้นโดยทีมโซลูชัน AI ของ Teleperformance เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ AI ขององค์กรตามเสาหลักหกประการที่ Teleperformance ระบุว่ามีความสําคัญต่อการบูรณาการ AI อย่างประสบความสําเร็จ ซึ่งรวมถึงความพร้อมด้านข้อมูลและการบูรณาการ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี บุคลากรและความเชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพในการนํามาใช้ กลยุทธ์และวัฒนธรรม และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ผู้ตอบแบบสํารวจจะได้รับรายงานที่เปรียบเทียบสถานะขององค์กรในเส้นทาง AI ซึ่งสามารถนําไปใช้ช่วยอํานวยความสะดวกในการหารือภายในองค์กร Teleperformance ยังจะให้คําปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงาน AI ด้วย

ยกระดับผลการดําเนินงานธุรกิจด้วย AI

ในฐานะผู้นําด้านบริการธุรกิจดิจิทัล Teleperformance นํา AI มาใช้เสริมพลังองค์กรให้สามารถส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและกระชับการดําเนินงานด้านการดูแลล