พลังงานนิวเคลียร์ได้รับความนิยมมากขึ้นขณะที่ความกังวลด้านพลังงานโลกกลับมาพร้อมกับความตึงเครียดทางการเมือง

image1 Nuclear Power Gains Momentum as Global Energy Concerns Resurface Amidst Geopolitical Tensions

ในต้นปีนี้ ทั่วโลกได้กล่าวถึงกันว่าฤดูหนาวในยุโรปที่อ่อนแอนั้นทําให้ราคาพลังงานลดลง เนื่องจากยุโรปสามารถหันไปใช้พลังงานจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย เงินเฟ้อดูเหมือนจะลดลง และเศรษฐกิจโลกก็ดูเหมือนจะฟื้นตัวได้ นักวิเคราะห์ของธนาคารจีเอ็ม ได้กล่าวว่า “สวัสดีกับราคาก๊าซที่ต่ําลง ลาก่อนการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย” แต่ความสงบนั้นก็ถูกทําลายอย่างรวดเร็ว

เมื่อโลกคิดว่าตนเองได้รับการพักฟื้นจากราคาพลังงานในยุโรปที่ลดลง และความหวังของการเติบโตภายหลังวิกฤตโควิด-19 การปะทะกันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสก็ได้ปรากฏขึ้นเป็นการระลึกถึงว่าปัญหานี้ยังไม่สิ้นสุด

ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่กําลังฟื้นตัวอยู่นั้นอาจถูกคุกคามอีกครั้งจากการเต้นรําของการเมือง อุปทาน และความต้องการ

ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปซึ่งกําลังเพิ่มขึ้นก่อนเกิดความขัดแย้งในกาซา ก็ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละสามสิบนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ราคาน้ํามันก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่า 20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน แม้ว่านักเศรษฐศาสตร์คาดว่าความขัดแย้งอาจไม่ขยายวงกว้างไปยังตะวันออกกลาง แต่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกก็ไม่อาจปฏิเสธได้1

แต่ในยามวุ่นวายเหล่านี้ รังแสงของความหวังอาจจะมาจากพลังงานนิวเคลียร์ ประเทศต่างๆ กําลังพยายามหาวิธีแก้ปัญหาความต้องการพลังงานของตน และมุมมองของโลกต่อพลังงานนิวเคลียร์ก็กําลังเปลี่ยนแปลง

การสนับสนุนทั้งพลังงานนิวเคลียร์ที่มีอยู่และพลังงานนิวเคลียร์ใหม่กําลังเพิ่มขึ้นในประเทศเช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกัน การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เล็กขนาดโมดูล (SMRs) ก็เพิ่มมิติใหม่ให้กับศักยภาพของพลังงานนิวเคลียร์2

ตามที่สมาคมพลังงานนิวเคลียร์โลกระบุว่า อุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลกจะเพิ่มขีดความสามารถของตนได้ถึงร้อยละเจ็ดสิบห้าในปีต่อๆ ไป ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนยูเรเนียมหากโครงการสํารวจแหล่งใหม่ไม่ได้รับการดําเนินการอย่างรวดเร็ว3

โชคดีที่ความสนใจในพลังงานนิวเคลียร์ที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งจากความกังวลเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานนั้น ได้นําไปสู่การลงทุนเพิ่มขึ้นในการสํารวจยูเรเนียม และหลายฝ่ายก็มีสายตามองไปที่เขตสํารวจยูเรเนียมขนาดใหญ่และมีคุณภาพสูงที่สุดในโลก คือ แหล่งอะทาบาสกา และที่ตั้งของเหมืองยูเรเนียมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของคาเมโก้ เหมืองแม็คอาร์เธอร์ไรเวอร์

ตั้งแต่การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ เขตนี้ก็ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของบริษัทสํารวจที่ต้อง