บริษัท Surf Air Mobility ได้ยื่นแบบฟอร์ม S-1 กับ SEC เกี่ยวกับการได้รับเงินทุนจาก Gem Global Yield LLC SCS ตามที่เคยประกาศก่อนหน้า

airplane airport runway sunset tasmania Surf Air Mobility Publicly Files Form S-1 Registration Statement Related to Previously Announced Funding from Gem Global Yield LLC SCS

Surf Air Mobility Inc. (NYSE:SRFM) (“Surf Air Mobility” หรือ “Surf Air”) แพลตฟอร์มการเดินทางทางอากาศภูมิภาคที่มุ่งสร้างความยั่งยืนเพื่อเชื่อมโยงชุมชนทั่วโลก ได้ยื่นฟอร์ม S-1 การลงทะเบียนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (“SEC”) เพื่อลงทะเบียนหุ้นจํานวนสูงสุด 25.0 ล้านหุ้น เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นที่ได้ประกาศก่อนหน้านี้กับ Gem Global Yield LLC SCS ซึ่งตั้งอยู่ในลักเซมเบิร์ก (“GGY”)

ตามข้อตกลงการจองซื้อหุ้น Surf Air Mobility จะมีสิทธิที่จะขอให้ GGY ซื้อหุ้นของ Surf Air Mobility ได้ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ โดยมีวงเงินสูงสุด 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยหลังจากการจองซื้อหุ้นครั้งแรก 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แล้ว Surf Air Mobility สามารถขอจองซื้อหุ้นได้สูงสุด 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อครั้ง จนรวมไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Surf Air Mobility มีเจตนาจะใช้หุ้นที่ลงทะเบียนตามแบบฟอร์ม S-1 เพื่อขอรับเงินก้อนตามข้อตกลงการจองซื้อหุ้น และปฏิบัติตามภาระผูกพันอื่นๆ ในการลงทะเบียนหุ้นที่ออกให้แก่ GGY ก่อนหน้านี้ หากหุ้นที่ลงทะเบียนไม่สามารถใช้จ่ายหมดได้ทันที หุ้นเหล่านั้นจะยังคงสามารถใช้สําหรับการขอรับเงินก้อนตามข้อตกลงการจองซื้อหุ้นในอนาคตต่อไป เมื่อ Surf Air Mobility ขอรับเงินก้อนตามความต้องการและความเหมาะสมกับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

ข้อความที่เป็นอนาคต

ข้อมูลในการแถลงข่าวนี้รวมถึง “ข้อความที่เป็นอนาคต” ตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อความที่เป็นอนาคตรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อความเกี่ยวกับความสามารถของ Surf Air Mobility ในการพยากรณ์ความต้องการตลาดการเดินทางทางอากาศในอนาคต ทิศทางอุตสาหกรรมการบินในอนาคต การเติบโตของ Surf Air ในอนาคต และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น ปัจจัยที่อาจทําให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างอย่างมากจากคาดการณ์นี้รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง ความสามารถในการชําระหนี้สัญญาและสภาพคล่องของ Surf Air Mobility ในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และความสามารถในการรักษาแหล่งเงินทุนอย่างเพียงพอ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ SAM มีอยู่ในเอกสารของ SAM ต่อ SEC ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ www.sec.gov หรือหน้าเว็บไซต์สําหรับนักลงทุนของ SAM ที่ https://investors.surfair.com ภายใต้หัวข้อ “งบการเงิน-เอกสารต่อ SEC” ข้อมูลที่ระบุหรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารฉบับนี้ และการระบุที่อยู่เว็บไซต์นี้เป็นเ