บริษัท Neptune Wellness Solutions Inc. ปิดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนมูลค่า US$4.5 ล้าน

ลาวาล, QC และ จูปิเตอร์, ฟลอริดา, 26 ก.ย. 2023 – Neptune Wellness Solutions Inc. (“Neptune” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: NEPT) บริษัทผลิตภัณฑ์บริโภคที่มุ่งเน้นแบรนด์วิถีชีวิตที่ยั่งยืนและมีจุดมุ่งหมายบนพื้นฐานของพืช ประกาศในวันนี้ว่าได้ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญ 1,800,000 หุ้น (หรือสิ่งเทียบเท่าหุ้นสามัญแทนที่) และใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญรวมสูงสุด 1,800,000 หุ้น ในราคาเสนอขายรวม 2.50 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วย ทําให้ได้รับเงินจากการเสนอขายประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใบสําคัญแสดงสิทธิมีราคาใช้สิทธิ 2.50 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหุ้น สามารถใช้สิทธิได้ทันทีหลังออกใบสําคัญ และจะหมดอายุห้าปีหลังวันที่ออกใบสําคัญ


Neptune Wellness Logo (CNW Group/Neptune Wellness Solutions Inc.)

บริษัทวางแผนที่จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายสําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงการชําระบัญชีค้างจ่ายให้กับผู้ผลิต บริษัทได้ตกลงว่าใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจํานวนรวมสูงสุด 485,632 หุ้นที่ออกให้ก่อนหน้านี้ในเดือน ตุลาคม 2020, กุมภาพันธ์ 2021, มีนาคม 2022, มิถุนายน 2022, ตุลาคม 2022 และ พฤษภาคม 2023 ที่ราคาใช้สิทธิอยู่ระหว่าง 13.20 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 3,150 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหุ้น มีกําหนดหมดอายุระหว่าง 22 ตุลาคม 2565 ถึง 23 มิถุนายน 2572 จะถูกแก้ไขให้มีผลบังคับใช้เมื่อปิดการเสนอขาย เพื่อลดราคาใช้สิทธิของใบสําคัญที่เกี่ยวข้องเป็น 2.50 ดอลลาร์สหรัฐ มีกําหนดหมดอายุห้าปีหลังจากปิดการเสนอขาย โดยใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจํานวนสูงสุด 24,320 หุ้นจะหมดอายุในวันที่ 23 มิถุนายน 2572

A.G.P./Alliance Global Partners เป็นผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์เพียงรายเดียวสําหรับการเสนอขายครั้งนี้

แบบฟอร์ม S-1 ฉบับแก้ไข (เลขที่ 333-273545) (“แบบฟอร์ม S-1”) ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2023 การเสนอขายดําเนินการเฉพาะโดยผ่านโครงร่างของแบบฟอร์มที่มีผลบังคับใช้ สําเนาฉบับสมบูรณ์ของแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายสามารถขอได้จากเว็บไซต์ของ SEC ที่ http://www.sec.gov สําเนาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของแบบฟอร์มฉบับสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายสามารถขอได้จาก A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, นิวยอร์ก, NY 10022 หรือโทรศัพท์หมายเลข (212) 624-2060 หรืออีเมล prospectus@allianceg.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และไม่ถือเป็นการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่การเสนอขาย ชักชวน หรือขายดั