ซัฟ แอร์ โมบิลิตี้ ยื่นรายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่สองผ่านรายงานไตรมาสประจําปีบนแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันบนแบบฟอร์ม 8-K

plane passing by sun cloudy day Surf Air Mobility Files Its Second Quarter Results via Quarterly Report on Form 10-Q and Current Report on Form 8-K

Surf Air Mobility Inc. (NYSE:SRFM) (“Surf Air Mobility”) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการเดินทางทางอากาศระดับภูมิภาคที่มุ่งสร้างความยั่งยืนเพื่อเชื่อมโยงชุมชนทั่วโลก ได้ยื่นรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองตามแบบรายงานประจําปี (Form 10-Q) และรายงานปัจจุบัน (Form 8-K) พร้อมทั้งได้เปิดเผยผลประกอบการเบื้องต้นของ Surf Air Mobility และ Southern Airways สําหรับรอบไตรมาสที่สองปี 2566 และปี 2565 ซึ่งสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ https://investors.surfair.com

ผลประกอบการของ Surf Air Mobility สําหรับไตรมาสที่สองได้ยื่นตามแบบรายงานประจําปี (Form 10-Q) ส่วนการซื้อกิจการ Southern Airways โดย Surf Air Mobility เสร็จสิ้นในไตรมาสที่สาม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ดังนั้นแบบรายงานประจําปี (Form 10-Q) จึงสะท้อนผลประกอบการของ Surf Air เท่านั้น ทาง Surf Air Mobility ยังได้ยื่นรายงานปัจจุบัน (Form 8-K) พร้อมผลประกอบการของ Southern Airways ในไตรมาสที่สองด้วย นอกจากนี้ Surf Air Mobility ยังได้เปิดเผยผลประกอบการเบื้องต้นรวมของ Surf Air และ Southern Airways สําหรับรอบไตรมาสที่สองปี 2566 ดังนี้

ตามที่เคยประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 Surf Air Mobility มีผลประกอบการไตรมาสที่สอง 2566 ดังนี้:

 • รายได้
  • รายได้ตาม GAAP ของ Surf Air เท่ากับ 6.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และของ Southern Airways เท่ากับ 22.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตรงตามคาดการณ์
  • รายได้เบื้องต้นรวม เท่ากับ 28.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้จากสัญญารัฐบาลอยู่ที่ร้อยละ 39.6 ตรงตามคาดการณ์
 • กําไรขั้นต้น
  • กําไรขั้นต้นเบื้องต้นรวม เท่ากับ 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน
 • กําไรจากการดําเนินงาน
  • ขาดทุนตาม GAAP ของ Surf Air เท่ากับ 13.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และของ Southern Airways เท่ากับ 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • ขาดทุนจากการดําเนินงานเบื้องต้นรวม เท่ากับ 15.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายเฉพาะกาลเกี่ยวกับการควบรวมกิจการเป็นจํานวน 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และค่าตอบแทนด้วยหุ้นเป็นจํานวน 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเท่ากับปีก่อน
 • EBITDA ปรับปรุง
  • EBITDA ปรับปรุงของ Surf Air เท่ากับ -7.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และของ Southern Airways เท่ากับ 0.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • EBITDA ปรับปรุงเบื้องต้นรวม เท่ากับ -7.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับ -3.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ของช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน

ตามที่เคยประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 Surf Air Mobility มีผลประกอบการครึ่งปีแรก 2566 ดังนี้:

 • รายได้
  • รายได้ตาม GAAP ของ Surf Air เท่ากับ 11.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และของ Southern Airways เท่ากับ 45.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • รายได้เบื้องต้นรวม เท่ากับ 56.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้จากสัญญารัฐบาลอยู่ที่ร้อยละ 43.5
 • กําไรขั้นต้น
  • กําไรขั้นต้นเบื้องต้นรวม เท่ากับ 6.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน
 • กําไรจากการดําเนินงาน
  • ขาดทุนตาม GAAP ของ Surf Air เท่ากับ 25.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และของ Southern Airways เท่ากับ 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ