การได้มาซึ่งประวัติศาสตร์ของ AuRico Metals จากหุ้นของ Pacific Ridge Exploration

โตรอนโต, 22 ก.ย. 2566 /CNW/ – ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ออกโดย AuRico Metals Inc. (“AuRico”) บริษัทย่อยที่ Centerra Gold Inc. เป็นเจ้าของทั้งหมด เพื่อรายงานการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ (“หุ้น”) ของ Pacific Ridge Exploration Ltd. (ผู้ออกหลักทรัพย์) บริษัทที่มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ 1100 – 1111 Melville St., แวนคูเวอร์, บริติชโคลัมเบีย, V6E 3V6, แคนาดา การได้มาซึ่งหุ้นนี้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ และเนื่องจากความผิดพลาดทางการบริหาร AuRico ไม่ได้ยื่นรายงานการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวก่อนหน้านี้

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2566 AuRico ได้ซื้อหุ้นจํานวน 16,996,099 หุ้น เป็นสิ่งตอบแทนสําหรับการขายสิทธิ์ 100% ในโครงการทองแดง-ทองคํา Kliyul และ Redton ให้กับผู้ออกหลักทรัพย์ตามข้อตกลงซื้อขายทรัพย์สิน ลงวันที่ 10 พ.ค. 2566 ระหว่าง AuRico และผู้ออกหลักทรัพย์ (ธุรกรรม) ธุรกรรมนี้ รวมถึงสิ่งตอบแทนเป็นหุ้น ผู้ออกหลักทรัพย์ได้เปิดเผยผ่านทางข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2566 ก่อนหน้าธุรกรรมนี้ AuRico ไม่ถือครองหุ้นใดๆ และหลังจากธุรกรรม AuRico ถือครองหุ้น 16,996,099 หุ้น คิดเป็นประมาณ 13.6% ของหุ้นที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดในขณะนั้นบนพื้นฐานที่ไม่รวมสิทธิ ณ วันนี้ AuRico ถือครองหุ้นจํานวน 16,996,099 หุ้น

AuRico ได้มาซึ่งหุ้นเหล่านี้จากธุรกรรม และถือครองหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน AuRico ไม่มีแผนหรือเจตนาปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ หรือจะทําให้เกิดการได้มาซึ่งหลักทรัพย์เพิ่มเติมของผู้ออกหลักทรัพย์ การจําหน่ายหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือกิจกรรมอื่นใดที่ระบุไว้ในข้อ 5 ของแบบฟอร์ม 62-103F1 การเปิดเผยข้อมูลที่จําเป็นภายใต้ข้อกําหนดเกี่ยวกับการแจ้งเตือนล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด มุมมองของ AuRico ต่อแนวโน้มของผู้ออกหลักทรัพย์ และปัจจัยอื่นๆ ที่ AuRico พิจารณาว่าเกี่ยวข้อง AuRico อาจจะได้มาซึ่งหลักทรัพย์เพิ่มเติมของผู้ออกหลักทรัพย์ตามกาลเวลาจากตลาดเปิดหรือตามข้อตกลงเอกชน หรืออาจจะขายหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมด ตามข้อตกลงของธุรกรรม AuRico ได้รับสิทธิ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ในการมีส่วนร่วมในการระดมทุนของผู้ออกหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นก่อนครบรอบปีที่สามนับจากวันปิดธุรกรรม เท่าที่จําเป็นเพื่อรักษาสัดส่วนการถือครองหุ้นของ AuRico

AuRico จะยื่นรายงานการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับธุรกรรมบนโปรไฟล์ SEDAR+ ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ www.sedarplus.com สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อขอรับสําเนารายงานการแจ้งเตือนล่วงหน้าฉบับดังกล่าว โปรดติดต่อ:

1 University Avenue
Suite 1500
โตรอนโต, ออนแทรีโอ
M5J 2P1
ลิซา วิลคินสัน
โทรศัพท์: (416) 204-3780

แหล่งที่มา AuRico Metals Inc.