แต่งตั้ง “หมอธเรศ” ขึ้น อธิบดีกรมควบคุมโรค “หมอทวีศิลป์” เป็น รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครม. เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ตามที่ สธ. เสนอจำนวน 7 ตำแหน่ง  “หมอธเรศ” นั่งอธิบดีกรมควบคุมโรค “หมอทวีศิลป์” เป็น รองปลัด สธ.

(30 ส.ค.65) นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอจำนวน 7 ตำแหน่ง ได้แก่

1. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค (แทน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ที่ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

2. นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (แทน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ที่ย้ายไปเป็น อธิบดีกรมควบคุมโรค)

3. นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์ (แทน นพ.สมศักดิ์ อรรคศิลป์ ที่เกษียณอายุราชการ)

4. นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์

5. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง

6. นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง

7. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (แทน นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ย้ายไปเป็น รองปลัดกระทรวง)