สรุปผลการเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคเหนือทุกเขต เช็กเลยที่นี่!

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคเหนือ (ทุกเขต) 

เชียงราย • เชียงใหม่ • น่าน • พะเยา • แพร่ • แม่ฮ่องสอน • ลำปาง • ลำพูน • อุตรดิตถ์

เชียงราย

 • เขต 1 
  • ชินวัน ชินอนุวัฒน์ – ก้าวไกล
   43,153  
  • ธนรัช จงสุทธานามณี – เพื่อไทย
   36,100
  • เอกภพ เพียรพิเศษ – ภูมิใจไทย
   15,644
 • เขต 2
  • ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช – เพื่อไทย
   55,778
  • รัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์ – ก้าวไกล
   33,085
  • ชมชาติ กัปปะหะ – รวมไทยสร้างชาติ
   2,738
 • เขต 3 
  • ฐากูร ยะแสง – ก้าวไกล
   25,056
  • วิกรม เตชะธีราวัฒน์ – เพื่อไทย
   23,384
  • รัฐพล น้อยช่างคิด – พลังประชารัฐ
   15,091
 • เขต 4 
  • วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ – เพื่อไทย
   39,589
  • เจริญ บุญเลิศ – ก้าวไกล
   25,502
  • สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ – ชาติไทยพัฒนา
   19,199
 • เขต 5 
  • เทอดชาติ ชัยพงษ์ – เพื่อไทย
   35,162
  • รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ – ภูมิใจไทย
   27,073
  • สิริวัฒน์ นาโพนงาม – ก้าวไกล
   18,181
 • เขต 6
  • จุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม – ก้าวไกล
   31,789
  • อิทธิเดช แก้วหลวง – เพื่อไทย
   18,027
  • พีรเดช คำสมุทร – ภูมิใจไทย
   16,011
 • เขต 7
  • พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน – เพื่อไทย
   31,588
  • ประหยัด เสียงดัง – ก้าวไกล
   25,889
  • มิรันตี บุญแก้ว – ภูมิใจไทย
   18,153

เชียงใหม่

 • เขต 1
  • เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู – ก้าวไกล
   48,823
  • จักรพล ตั้งสุทธิธรรม – เพื่อไทย
   30,086
  • ชินภัสร์ กิจเลิศสิริวัฒนา – รวมไทยสร้างชาติ
   9,772
 • เขต 2
  • การณิก จันทดา – ก้าวไกล
   51,181
  • โกวิทย์ พิริยะอานันต์ – เพื่อไทย
   39,091
  • ยุทธนา สุวรรณ – รวมไทยสร้างชาติ
   7,371
 • เขต 3 
  • ณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล – ก้าวไกล
   47,469
  • ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ – เพื่อไทย
   43,244
  • พนม ศรีเผือด – รวมไทยสร้างชาติ
   5,197
 • เขต 4 
  • พุธิตา ชัยอนันต์ – ก้าวไกล
   62,009
  • วิทยา ทรงคำ – เพื่อไทย
   21,942
  • กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ – รวมไทยสร้างชาติ
   15,211
 • เขต 5 
  • จุลพันธ์ อมรภิวัฒน์ – เพื่อไทย
   38,015
  • สมชิด กันธะยา – ก้าวไกล
   37,738
  • เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ – รวมไทยสร้างชาติ
   8,239   
 • เขต 6
  • อรพรรณ จันตาเรือง – ก้าวไกล
   25,828
  • วันเพ็ญ ปัญญาทิพย์ – รวมแผ่นดิน 
   21,937
  • ไกร ดาบธรรม – เพื่อไทย
   21,374
 • เขต 7
  • สมดุลย์ อุตเจริญ – ก้าวไกล
   32,990
  • นิธิกร วุฒินันชัย – เพื่อไทย
   29,387
  • สันติ ตันสุหัช – รวมไทยสร้างชาติ
   8,830
 • เขต 8 
  • ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ – ก้าวไกล 
   50,878
  • ณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท – เพื่อไทย
   35,237
  • กุสุมา บัวพันธ์ – พลังประชารัฐ
   15,257
 • เขต 9
  • นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ – พลังประชารัฐ
   31,107
  • สุรพล เกียรติไชยากร – เพื่อไทย
   27,032
  • สมเกียรติ มีธรรม – ก้าวไกล
   26,415
 • เขต 10
  • ศรีโสภา โกฎคำลือ – เพื่อไทย
   32,638
  • นรพล ตันติมนตรี – พลังประชารัฐ 
   29,138
  • ณรงค์ชัย เตโม – ก้าวไกล
   20,680

น่าน

 • เขต 1 
  • ทรงยศ รามสูต – เพื่อไทย
   35,314
  • เชาว์วิชญ์ อินน้อย – ก้าวไกล
   34,088
  • สักก์สีห์ พลสันติกุล – พลังประชารัฐ
   22,043
 • เขต 2 
  • ชลน่าน ศรีแก้ว – เพื่อไทย
   56,746
  • อภิชาต จ่าแสน – ก้าวไกล
   22,834
  • พิชิต โมกศรี – รวมไทยสร้างชาติ
   9,806
 • เขต 3
  • ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ – เพื่อไทย
   29,379
  • เจริญ อภิภัทรโกศล – ก้าวไกล
   26,621
  • ฉัตรชัย จิตตรง – พลังประชารัฐ
   22,896

พะเยา

 • เขต 1
  • ธรรมนัส พรหมเผ่า – พลังประชารัฐ 
   53,963
  • วิสา บุญนัดดา – ก้าวไกล
   27,862
  • ศุภชาติ ฟองจำ – เพื่อไทย
   8,804
 • เขต 2 
  • อนุรัตน์ ตันบรรจง – พลังประชารัฐ
   32,779
  • ธรรมนูญ มั่นคง – เพื่อไทย
   30,405
  • วิทวัส รัชตาจ้าย – ก้าวไกล
   25,904
 • เขต 3 
  • จีรเดช ศรีวิราช – พลังประชารัฐ
   34,720
  • อำนาจ วิชัย – เพื่อไทย
   23,624
  • ไพโรจน์ ตันบรรจง – รวมไทยสร้างชาติ
   17,982

แพร่

 • เขต 1
  • ทศพล เสรีรักษ์ – เพื่อไทย
   41,565
  • ชนกนันท์ ศุภศิริ – รวมไทยสร้างชาติ
   24,022
  • วิทูรย์ สุรจิตต์ – ก้าวไกล
   21,704
 • เขต 2
  • นิยม วิวรรธนดิฐกุล – เพื่อไทย
   32,845
  • ชนาธิป ศุภศิริ – รวมไทยสร้างชาติ 
   29,063
  • รฐรส เกิดสรรค์ – ก้าวไกล
   19,097
 • เขต 3
  • วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล – เพื่อไทย
   32,446
  • ภาวัช จันใส – ก้าวไกล
   19,909
  • ปอรวัลย์ มุดเจริญ – พลังประชารัฐ
   14,092

แม่ฮ่องสอน

 • เขต 1
  • ปกรณ์ จีนาคำ – พลังประชารัฐ
   18,777
  • สมเกียรติ บุญคำมา – ก้าวไกล
   13,870
  • ดนุภัทร์ เชียงชุม – ประชาธิปัตย์
   12,467
 • เขต 2
  • สมบัติ ยะสินธุ์ – ประชาธิปัตย์
   20,346
  • วิทยา หวานซึ้ง – เพื่อไทย
   17,536
  • จำลอง ศรีสวัสดิ์ – พลังประชารัฐ
   14,753

ลำปาง

 • เขต 1
  • ทิพา ปวีณาเสถียร – ก้าวไกล
   51,579
  • กิตติกร โล่ห์สุนทร – เพื่อไทย
   34,747
  • ระพีพรรณ โพธิ์ทอง – พลังประชารัฐ
   8,808
 • เขต 2
  • ธนาธร โล่ห์สุนทร – เพื่อไทย
   41,114
  • กฤคภพ สติดีนิติวงศ์ – ก้าวไกล
   35,484
  • จินดา วงศ์สวัสดิ์ – พลังประชารัฐ
   16,919
 • เขต 3
  • ชลธานี เชื้อน้อย – ก้าวไกล
   41,651
  • จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ – เพื่อไทย
   28,756
  • ดาชัย เอกปฐพี – พลังประชารัฐ
   27,786
 • เขต 4
  • รภัสสรณ์ นิยะโมสถ – ก้าวไกล
   47,027
  • พินิจ จันทรสุรินทร์ – เพื่อไทย
   27,962
  • สมเกียรติ ตันตระกูล – พลังประชารัฐ
   15,672

ลำพูน

 • เขต 1
  • วิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก – ก้าวไกล
   60,127
  • สงวน พงษ์มณี – เพื่อไทย
   28,328
  • กัลป์ สะคำปัน – รวมแผ่นดิน
   17,464
 • เขต 2
  • รังสรรค์ มณีรัตน์ – เพื่อไทย
   47,050
  • ชัชพีร์ วรรณาพิรัชย์ – ก้าวไกล
   43,266
  • กริช กิติลือ – พลังประชารัฐ 
   28,969

อุตรดิตถ์

 • เขต 1
  • กฤษณา สีหลักษณ์ – เพื่อไทย
   32,820
  • พิชญุตม์ พอจิต – ภูมิใจไทย
   25,696
  • สุภาพิชญ์ สุขศรี – ก้าวไกล
   19,857  
 • เขต 2 
  • วารุจ ศิริวัฒน์ – เพื่อไทย
   36,119
  • ณัฐวุฒิ บุญมาติด – ก้าวไกล
   20,936
  • รสรินทร์ ศรัณย์เกตุ – รวมไทยสร้างชาติ
   20,712
 • เขต 3
  • รวี เล็กอุทัย – เพื่อไทย
   48,779
  • จิรายุ ดวงแก้ว – ก้าวไกล
   18,506
  • ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ – รวมไทยสร้างชาติ
   12,896