“บิ๊กป้อม” ชู หลักเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนพัฒนายั่งยืน

พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยที่ประชุมได้รับทราบ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap) โดยมีผลการดำเนินการใน 6 ด้านหลัก ได้แก่ 1)การสร้างการตระหนักรู้ 2)ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กับแผน 3 ระดับของประเทศ 3)กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 4)การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 5)ภาคีการพัฒนา และ 6)การติดตาม/ประเมินผล

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการออกกฎระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การขับเคลื่อน SEA มีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์ เป็นรูปธรรม

โดยการสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สามารถนำไปดำเนินงานในการจัดทำแผนในทางปฏิบัติได้ อย่างสอดคล้องกัน และเห็นชอบให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานภายใต้ กพย. เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเทศไทย สามารถตอบสนองและรับมือกับความท้าทายใหม่

รวมทั้งประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทของทศวรรษการดำเนินการ อย่างจริงจัง ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ,การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ,ภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ,พลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของไทยตามกรอบ UN

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณ คณะทำงานที่ช่วยกันขับเคลื่อนฯที่ผ่านมา พร้อมกำชับ ให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามแผนงาน อย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

โดยเฉพาะเยาวชน เอกชน ที่มีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปีค.ศ. 2030 ร่วมกับประชาคมโลก โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อีกต่อไป