คนรุ่นใหม่ทั่วโลกสงสัยประโยชน์ของประชาธิปไตยมากขึ้น – การสํารวจของ Soros

การปกครองที่ไร้ประสิทธิภาพทําให้คนรุ่นใหม่สงสัยประโยชน์ของประชาธิปไตยมากขึ้น – การสํารวจของโซรอส

การสํารวจกว่า 36,000 คนใน 30 ประเทศ พบว่าคนรุ่นใหม่เชื่อมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าประชาธิปไตยไม่สามารถสร้างทางออกสําหรับปัญหาที่พวกเขาเผชิญ

ผลการสํารวจครอบคลุมหลายประเด็นนี้ ซึ่งดําเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของปีนี้ โดย Open Society Foundations (OSF) ของ George Soros ชี้ให้เห็นว่าแม้ประชาธิปไตยจะยังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับส่วนใหญ่ แต่มีเพียง 57% ในกลุ่มอายุ 18-35 ปีที่เห็นว่าประชาธิปไตยดีกว่ารูปแบบการปกครองอื่น

“ผลการสํารวจของเราน่าตกใจและน่ากังวล” ประธาน OSF Mark Malloch Brown กล่าวถึงผลสํารวจที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร “ผู้คนทั่วโลกยังอยากเชื่อในประชาธิปไตย แต่ความเชื่อนั้นกําลังจางหายไป รุ่นต่อรุ่น เพราะสงสัยความสามารถของมันในการสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของพวกเขา”

ประมาณ 35% ของคนรุ่นใหม่ รายงานระบุ มองว่า “ผู้นําที่เข้มแข็ง” ที่ไม่จัดการเลือกตั้งหรือปรึกษานิติบัญญัติ เป็น “วิธีที่ดีในการบริหารประเทศ” ในกลุ่มอายุเดียวกัน 42% แสดงการสนับสนุนการปกครองทหาร ในขณะที่ 20% ของผู้ตอบสูงอายุตอบในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม การสํารวจยังชี้ให้เห็นการสนับสนุนอย่างมาก (ระหว่าง 85% ถึง 95%) ข้ามกลุ่มอายุและระดับรายได้ทั้งหมด สําหรับประเด็นต่างๆ ส่วนใหญ่ คือ รัฐบาลไม่ควรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลจากลักษณะภายนอก ศาสนา อัตลักษณ์ทางเพศ หรือเพศภาวะ

ความยากจน ความเหลื่อมล้ํา และวิกฤติสภาพภูมิอากาศ ยังถูกกล่าวถึงเป็นประเด็นที่กดดันมากที่สุดที่ผู้คนเผชิญอยู่ในปัจจุบัน – แต่มากกว่า 53% กล่าวว่าพวกเขารู้สึกว่าประเทศของตนกําลังเดินไปในทางที่ผิด ประมาณหนึ่งในสามยังระบุว่าเชื่อว่านักการเมืองไม่ได้ทํางานเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มอบฉันทะ

“ความเชื่อมั่นในองค์ประกอบพื้นฐานของประชาธิปไตยอยู่คู่กับความสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับการปฏิบัติและผลกระทบของมันในโลกแห่งความเป็นจริง” Brown กล่าว

เฉลี่ยประมาณ 70% ระบุว่าพวกเขากังวลว่าวิกฤติสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบในทางลบต่อความเป็นอยู่ของพวกเขาใน 12 เดือนข้างหน้า

การสํารวจยังพบว่า แม้ประเด็นเรื่องการอพยพจะอยู่ในหัวข้อข่าวตลอดเวลาในช่วงที่ผ่านมา แต่มีเพียง 7% ที่มองว่าเป็นปัญหาสําคัญ – มี 66% สนับสนุนการแนะนําวิธีการอพยพที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายมากขึ้น